NATURA
 
Obsah ročníku 1999
(c) 1999 Intellectronics 
01/99

* Petice za záchranu české vědy. Výsledek.

* Představujeme... čtvrtletník pro vyznavače vody Dobrá Voda.  Zpracováno podle materiálu Jana Eisenmanna.
 
* Arzen v podzemních vodách Bangladéše. Největší kontaminační problém na světě. Autor: Václav Cílek. Převzato z přírodovědeckého časopisu Vesmír České akademie věd. Původ arzenu v podzemních vodách. Vrty pitné vody v Bangladeši ohrožují zdraví 77 miliónů lidí. O čem nás informují masmédia a denní tisk?
 
* Téma současnosti: Změna klimatu. Rozhovor s Bedřichem Moldanem.  Rozhovor uskutečnil: Dalibor Zachoval. Převzato z časopisu Veronica Českého svazu ochránců přírody.  Klimatické změny v minulosti a dnes. Příčiny klimatických změn. Budoucí důsledky klimatických změn v České republice. Činnost mezivládního paneli pro klimatické změny IPCC. Problém energie vynakládané na produkci.
 
* Pohled do světa ticha.  Autorka: Mgr. Alena Kelblová. Převzato z internetového časopisu Zélos. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Důsledky sluchového postižení. Didaktické koncepce vzdělávání sluchově postižených. Způsoby výchovy a vzdělávání dětí se sluchovým postižením. Speciálně pedagogická centra pro sluchově postižené. Možnosti dalšího studia. Adresy speciálně pedagogických center pro sluchově postižené.
 
* Svět bez zvuků a světel.  Autorka: Mgr. Alena Kelblová. Převzato z internetového časopisu Zélos. Hluchoslepota, tři základní typy postižení. Vzdělávání hluchoslepých dětí. Nabídka speciálních služeb hluchoslepým.
 
* Petr Parléř (1332 nebo 1333 - 1399). Autor: Pavel Čížek. Převzato z historické revue Secundo amni temporis.  Významný gotický architekt a sochař. Prameny informací o jeho životě. Pokračování stavby Chrámu sv. Víta. Dostavba kaple sv. Kříže. Přestavba kaple sv. Michala. Nová Svatováclavská kaple a Zlatá brána. Kapitulní kostek Všech svatých. Karlův most. Hrad Karlštejn.
 
* Poznávání světa a moderní věda.  Zpracoval: Jiří Svršek. Jak poznáváme svět. Poznávání světa moderní vědou. Post- modernismus jako konec vědy. Past na "postmoderní vědce". Diskuse o budoucí vědě. Jak se chovají vědci.
 
* Série článků z "Physics News Update".  Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek. Pozitronická voda. Anti-Meissnerův jev. Počet bakalářů fyziky v USA.
 
* Návštěva.  Autor: Jan Hurych. Převzato z internetového časopisu Zélos. - Povídka.


02/99

* Představujeme... internetový magazín Síťnice. Zpracováno podle materiálu šéfredaktorky Ivy Nachtmannové.

* Rozhovor o vědě, pavědě a (naší) budoucnosti. Rozhovor Jitky Splítkové (časopis Zélos) s Pavlem Vachtlem (časopis AmberZine) o moderní vědě a rozmachu pavěd.

* Komunismu bylo již dost! Setkání účastníků III. odboje na Žofíně v listopadu 1998. Podle článku ve zpravodaji Konfederace politických vězňů ČR zpracoval: Jiří Svršek

* Návrat bobrů. Autoři: Jiří Lehký, Otakar Pražák. Převzato z časopisu VERONICA Českého svazu ochránců přírody. Bobři jako významná složka fauny říčních niv, lužních lesů a mokřadů. Bobři na jižní Moravě a v Litovelském Pomoraví. Potrava bobrů. Bobří stavby. Působení bobra na pobřežní ekosystémy a vliv na vegetaci.

* Antarktida. Autorka: Michaela Klečková Přírodní podmínky a podnebí v Antarktidě. Objevování Antarktidy a dobývání jižního pólu. Nerostné bohatství. Flóra a fauna. Lidé v Antarktidě. Ekologické problémy. Zajímavosti.

* Virtuální muzea na Internetu. Zpracoval: Jiří Svršek. Muzea jako revoluční myšlenka. Platónská a sókratovská muzea. Virtuální muzea na Internetu, nové uspořádání sbírek a volná dostupnost všech exponátů.

* Duchovní univerzita Bytí. Podle přednášek Josefa Zezulky zpracoval Jiří Svršek. Duchovní univerzita Bytí a Nadace Bytí. Učení o čtyřech dobách. Životní rytmus a kosmogonie. Vývoj bytosti. Spiritismus.

* Série článků z "Physics News Update". Poskytl: David Jeřábek, přeložil a zpracoval: Jiří Svršek Relativistická nelineární optika. Polovodičový laser emitující světlo několika vlnových délek. Fúze gluonů. Dvourozměrný atomový plyn. Neolitický přechod v Evropě. Proč jsou některé věci tak lepkavé? Nejvýznamnější události ve fyzice v roce 1998. Používání zastaralých fyzikálních jednotek. .Mění se hodnota konstanty jemné struktury? Vazby atomů vodíku ve vodě. Kvantové hry. Na vstupu rentgenové záření, na výstupu gama záření.

* Povídka: Tajemná dívka Autorka: Agnes. Převzato z časopisu Měsíc PLUS. 


03/99

* Představujeme... občasník Měsíc Plus.  Zpracováno podle materiálu šéfredaktora Martina Dukáta.

* Seppo Vuolanto: Šustícími listy proti losům.  Z finštiny přeložil Václav Chvátal.  Proč zůstávají na mladých dubech suché listy po celou zimu.

* Seppo Vuokko: Dvoupatrové houby.  Z finštiny přeložil Václav Chvátal.  Zvláštní jev na podzim roku 1998 a jeho příčina.

* Ostrov Busuanga.  Autor: Petr Katz. Převzato z časopisu Dobrá Voda.  Potápěči hledají potopené vraky a poznávají život lidí na ostrovech Filipín, kam se běžný turista nikdy nedostane.

* Osobnosti pooderského kraje.  Autorka: Vladislava Hamplová. Převzato z časopisu VERONICA.  František Kardinál Tomášek. Albrechtičky a rod Janáčků.

* Výpočet binárního logaritmu a entropie informace.  Autor: Milan Kunz.  Výpočet logaritmů metodou binárního rozhodovacího stromu.

* Hyperprostor.  Autor: Milan Kunz.  Jak si představit vícerozměrné prostory. Teorie grafů.

* Cesta k Bohu.  Autor: Jiří Svršek. Mylné cesty k pochopení náboženství a víry v Boha. Setrvávání na vědeckých pravdách může promarnit jiné možné cesty poznání.

* Fritjof Capra: Tao fyziky.  Autor: Pavel Vachtl. Převzato z časopisu AmberZine.  Filozifická kniha s ohlasem doprovázeným nedorozuměním.

* Nová fyzika a východní mysticismus, 1.  Zpracoval: Jiří Svršek. Vývoj k moderní fyzice. Rozpory racionálního poznání.

* Série článků z "Physics News Update". Stabilita prvku s atomovým číslem 114. Kvantová holografie. Satelit ACE. Trojrozměrný fotonický krystal. Magneto- elektronika, spinová elektronika, spinotronika. Role fyziky v biologii. První superpozice stavů tří fotonů. Nová výstava věnovaná Wernerovi Heisenbergovi. Světlo procházející Boseovým-Einsteinovým kondenzátem. Laditelný rentgenový vlnovod se vzduchovou mezerou. Dvojrozměrný Boseův-Einsteinův kondenzát. Zasílání Physics News Update.

* Eduard Martin.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Autor knih "Vybraná tajemství profesora Kesslera" a volné pentalogie "Lidé z Modré galaxie".


04/99

* Seppo Vuolanto: Jedovatá vlochyně?  Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Vlochyně jako plnohodnotná náhražka borůvek.

* Vydří život. Ani obrovský evoluční dar nepomůže v "civilizovaném" světě. Převzato z přírodovědeckého časopisu Vesmír České akademie věd.  Autor: Zdeněk Veselovský.  Vydra říční v České republice. Stovky miliónů chlupů. Vydří rodina. Hra jako obrovský dar. Profesor Zdeněk Veselovský.

* Člověk a hospodářská zvířata.  Autorka: Dana Kumprechtová. Převzato z časopisu Veronica Českého svazu ochránců přírody.  Historie chovu užitkových zvířat. Chyby moderního chovu hospodářských zvířat. Chov prasat. Chov skotu. Chov kura domácího. Etické a veterinární problémy intenzivního chovu. Ekologické (organické) farmaření.

* Diskuse k článku D. Kumprechtové "Člověk a hospodářská zvířata".  Hospodářská zvířata a člověk.  Autor: ing. Václav Prášek. Převzato z časopisu Veronica Českého svazu ochránců přírody.  Kritika nepodloženého hodnocení situace pomocí účelově vybraných faktů.

* Legenda zvaná DRÄGER.  Zpracováno podle materiálů firmy Dräger. Převzato z časopisu Dobrá Voda.  Historie nejvýznamnější firmy vyrábějící potápěčskou výstroj.

* Sovětské archivy knihovny Kongresu USA.  Přeložil a zpracoval: Petr Vrána.  Výstava knihovny Kongresu USA o dokumentech ze sovětských archivů. Vnitřní fungování sovětského systému: Tajná policie. Represe a teror stalinské éry. Gulag. Období kolektivizace a industrializace. Kampaň proti náboženství. Útoky proti inteligenci. Hladomor na Ukrajině. Deportace. Židovský protifašistický výbor. Černobylská havárie. Perestrojka. SSSR A USA - spolupráce a konfrontace: Americká podpora obětem hladomoru. Komunistická strana USA A KSSS. 2. světová válka - válečná koalice. Studená válka - poválečné odcizení.

* Nová fyzika a východní mysticismus, 2.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Hranice jazykového vyjádření. Pád klasické fyziky. Jednota vesmíru. Bellovy nerovnosti.

* Série článků z "Physics News Update".  Atomy vedené ve vláknu. Hologramy vnitřku tranzistoru. Jednofotonový zdroj. Vážení virů. Nezachování parity v atomech. Sto let Americké fyzikální společnosti. Chaotické mísení zrn. Přesná polymerizace. Odkud pochází teplo z tření? Snímky zvukových vln v nanoskopickém měřítku. Prostoročasová rozmazanost. Antarktické pole detektorů mionů a neutrin.

* Gerald Durrell: Moderní Noe.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Gerald Durrell, autor bestselleru "Dva v buši" a dalších knih o odchytu divokých zvířat.


05/99

* Pět let časopisu Natura.  Přehled článků, které jsou připraveny.

* Seppo Korhonen: Nejlevnější čistírna odpadních vod ve Finsku.  Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Čistírna odpadních vod z vrbového proutí.

* Teuvo Hietajärvi: Laponská rezervace se otevírá návštěvníkům.  Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Národní park za hranicí Ruské federace k ochraně divokých sobů.

* Izrael - země extrémních limitů.  Autor: Ing. Jiří Lukeš. Převzato z časopisu Dobrá Voda. Magické kouzlo země, kterou prošla historie nejen evropské duchovní civilizace.

* Buddhismus, dalajlama a tragédie Tibetu.  Pro Naturu zpracoval: Petr Vrána. Náboženské a filozofické učení buddhismu. Historie státu Tibet. Duchovní a světský vůdce Tibetu 14. dalajlama.

* Posvátné vody tibetské.  Autor: Jan Eisenmann. Převzato z časopisu Dobrá Voda. Vyprávění publicisty a cestovatele Zdeňka Thomy. Tajemný Tibet.

* Manažéři bez manéže.  Autor: Jan B. Hurych. Převzato z časopisu Hurontaria. Manažéři a jejich chyby. Principálové, poslušníci a ti ostatní.

* Izraelská Palestina do babylonské anexe.  Autor: Pavel Černý. Převzato z historické revue Secundo amni temporis. Kulturní vývoj izraelské Palestiny. Jaká byla kultura Izraelců? Politický vývoj izraelské Palestiny.

* Vymítání Maxwellova démona.  Autor: Milan Kunz. Záhada Maxwellova démona a termodynamika.

* Nová fyzika a východní mysticismus, 3.  Zpracoval: Jiří Svršek. Sjednocení protikladů. Prostoročas. Dynamický vesmír.

* Série článků z "Physics News Update".  Pozorováno přímé porušení symetrie CP. Antihmota vytvořená paprskem laseru. Jaderná fúze na desce stolu. Molekulární astrofyzika.

* John Wyndham: Den trifidů.  Zpracoval: Jiří Svršek. John Wyndham, autor katastrofických románů "Kraken se probouzí", "Kukly", "Midwichské kukačky", "Potíže s lišejníkem".


06/99

* Veli-Risto Cajander: Rysi mručí v našich lesích. Z finštiny přeložil Václav Chvátal. Rysi ve Finsku a ve Švédsku. Snahy o rozmnožení rysů. Odlišné způsoby ochrany v Evropské unii.

* O hospicovém programu. Kde nebo jak umřít. Autorka: Helena Haškovcová. Převzato z časopisu Vesmír. Lidé na konci životní cesty. Kde budeme umírat? Každý má právo na důstojné umírání. Domácí model umírání měl mnoho předností. Hospic - útočiště pro unavené poutníky. Podmínkou je souhlas informovaného pacienta. Hospic není vhodný pro každého. Smrt patří k životu.

* Zobrazení Země na mapách. Dějiny kartografie od počátků do středověku. Autor: Pavel Čížek. Převzato z časopisu Secundo amni temporis. Prehistorické počátky kartografie. Starověká kartografie: Mezopotámie, Egypt, Řecko ,Řím. Kartografie středověku. Evropská kartografie: Portulánové mapy, Díla o mapách, Ptolemaiův vliv, Zobrazení neznámých míst. Mimoevropská kartografie: Byzanc, Arabové, Číňané. Renesance kartografie.

* Vývojový strom života. Zpracoval: Jiří Svršek. Institut pro výzkum genomů TIGR (The Institute for Genomic Research). Primitivní anaerobní organismus Methanococcus jannaschii. Carl R. Woese.

* Nová fyzika a východní mysticismus, 4. Zpracoval: Jiří Svršek. Kvantové teorie pole. Tvořivý potenciál prázdna. Interakce částic. Kvarkové symetrie.

* Série článků z "Physics News Update". Kosmické neutrinové pozadí. Uskutečnění snu Dicka Tracyho. Fotografie z výročního zasedání Americké fyzikální společnosti.Magnetismus Marsu. Vysoce přesné studium antiprotonů.Uspořádaná pole nanotrubiček. Zápis slova "optics" do jediného atomu. Pozorování pacemakerů v Petriho misce. Řízení stochastické rezonance. Fermiho otázky. Číslo pí a náhodná čísla. Hladké povrchy. Statistické vlastnosti genealogických stromů. Největší lávový výlev. Simultánní stavy energie atomu. Supravodivost platiny. Okamžitá holografie. Průměrná teplota Země. Hodnoty různých měření Hubbleovy konstanty.

* V. P. Borovička: Vražda jasnovidce Hanussena. Osud Hitlerova jasnovidce Ericha Jana Hanussena. 


07/1999

* ABC bezpečného koupání u moře, aneb 3 x 4 o moři.  Autor: Petr Šíma. Převzato z časopisu Dobrá Voda. S čím se u moře setkáváme: pláže, pobřežní proudy, vlny a příboj, dmutí moře. Čtvero nebezpečí v moři: zpětné proudy, vlny, příboj, živočichové. Čtvero nejdůležitějších zásad.

* Perla Iónského moře - ostrov Korfu.  Připravili: Jiří Svršek, Petr Novotný, Ivana Kožmínová, Petr Kalianko, Alena Mertlová.  Příroda ostrova Korfu: geografie, podnebí, flóra a fauna. Obyvatelstvo ostrova. Řecká mytologie a Korfu. Stručně z historie ostrova. Město Kérkyra. Paleokastrítsa. Achillión (Ahilio). Angelókastro. Kassiópi. Pantokrátorás.

* Hilbertův prostor.  Autor: Milan Kunz.  Hilbertův prostor a jeho základní vlastnosti.

* Partitio numerorum. Autor: Milan Kunz.  Rozklady celých čísel na součet celých čísel. Komplexiony a orbity.

* Fyzika a všeobecné vzdělání. Autor: Jiří Marek. Výuka fyziky na střední škole a její problémy. Matematizace fyziky. Význam dějin fyziky pro výuku.

* Jak učit fyzice. Autor: Josef Spudil. Reakce na článek Jiřího Marka "Fyzika všeobecného vzdělání". Diferencovanost výuky. Matematizace fyziky. Předmět "dějiny fyziky".

* Nová fyzika a východní mysticismus, 5.  Zpracoval: Jiří Svršek.  Modely změny a hadronové stavy. Vzájemný průnik makrosvěta a mikrosvěta a nemožnost redukce fyziky na základní entity. Bootstrapová hypotéza. Další rozvoj nové fyziky. Holografické paradigma Davida Bohma.

* Série článků z "Physics News Update".  Mikroskop využívající třetí harmonickou vlnu. Metanoví trpaslíci. Platy fyziků ve Spojených státech amerických. Chemické prvky s atomovým číslem 118 a 116. Rychlost světla nezávisí na frekvenci. Mapování povrchu Marsu. Malby Jacksona Pollacka. NATO radioaktivně zamořuje Srbsko.

* Jan Zahradníček: Znamení moci.  Autorka: Michaela Klečková.  Soubor sedmi básní s úvahami o lidstvu.


08/1999

* Představujeme... faráře Reného Milfaita. Pořád je kam jít. Rozhovor Michaely Klečkové.

* S ODS do Evropy či zpět? Autor: Jiří Payne. Projev pro ideovou konferenci ODS 26.5.1999. Evropský kontinent na konci 20. století. Současná úloha Evropské Unie a její budoucnost. Evropská politika Občanské demokratické strany.

* Racionalita víry a iracionalita pavědy. Autor: Jiří Grygar. Převzato z časopisu UNIVERSUM. - Racionální struktura víry. Racionální vědy a křesťanské civilizace. Pavěda a její předsudky.

* Co je astrologie. Autor: Roland Seidel. Překlad: David Knespl. Převzato z časopisu SISYFOS. Co je to astrologie. Astrologie v historii. Důkazy a ověření.

* National Geographic Society v síti Internet. Zpracoval: Jiří Svršek. Vznik National Geographic Society. Vzdělávací činnost. National Geographic Website a komerční aktivity.

* Trvalá vzpomínka: ABBA Zpracoval: Jiří Svršek. Vznik skupiny ABBA. Úspěšné tažení světem. Konec v roce 1982. Vzpomínkové album ABBA Gold.

* Nacismus a extrémní nacionalismus v Evropě. Zpracoval: Jiří Svršek. Informace o nacismu a extrémním nacionalismu. Nazism Exposed Project v Norsku. Ideologie a aktivita neonacistů a fašistů. Mezinárodní sítě nacistů. Nacistický teror. Nacismus v Rakousku, Belgii, Holandsku, Lucembursku, ve střední a východní Evropě, ve Francii, v Německu, ve Velké Británii, v Itálii, ve Skandinávii, ve Španělsku. Extrémní nacionalismus v České republice. Vlastenecká fronta a její akční program.

* Transgenní rostliny. Zpracoval: Jiří Svršek podle brožury Bílá kniha sdružení nezávislých odborníků Biotrend. Generické modifikace. Rekombinace genů. Účel genetických manipulací. Genetické modifikace rostlin. Vlastnosti transgenních rostlin: odolnost vůči herbicidům, odolnost vůči virům, odolnost vůči hmyzím škůdcům, trvanlivost plodů, suroviny pro průmysl. Zdravotní nezávadnost a bezpečnost transgenních rostlin. Geny kódující alergenní proteiny a toxiny.

* Série článků z "Physics News Update". Jádra atomů hélia-6 sdílejí di-neutrony. Detekce magnetického pole Země pomocí neutrin. Přímé porušení symetrie CP pozorované v CERN. Vnímání zvukových tónů. Studium oscilace neutrin na velkou vzdálenost. Studium vulkanismu a zalednění v Kalifornii. Objev mezihvězdné hmoty v jižním Tichém oceánu. Elektrofosforescence poskytuje zelené světlo. Mapa oblohy rudimentárních mionů. shlukování v sypkých plynech. Kvantové počítače provádějí první simulace. Kondenzační pruhy letadel.


09/1999

* Vydra říční - druh ohrožený či přemnožený? Autor: Aleš Toman. Převzato z časopisu VERONICA Českého svazu ochránců přírody. Mediální pozornost vydře říční. Rozšíření a početnost. Nejen rybou je vydra živa. Problematika škod. Existuje řešení? Ještě stále ohrožená?

* Moderní biotechnologie a příroda. Autor: Jaroslav Drobník. Převzato z časopisu VERONICA Českého svazu ochránců přírody. Pandořina skříňka? Neocenitelné výsledky ve farmaceutickém průmyslu. Psí plemena - zmrzačená zvířata kvůli módě. Přenos genů na rostliny, transgenní rostliny a racionalizace. Rizika biotechnologií? Vyvrácení předsudků o potravinách z geneticky modifikovaných plodin.

* Člověk a genové inženýrství. Autor: Karel Jech. Převzato z časopisu VERONICA Českého svazu ochránců přírody.  Genově modifikované organismy jen jako lákavá vidina zářných zítřků? Bezpečné užívání genových modifikací. Alternativa vůči transgenním plodinám odolným vůči herbicidům. Rezistence hmyzích škůdců vůči insekticidům transgenních rostlin. Reklamní slogan o záchraně hladovějích lidí třetího světa. Nákladný vývoj a testování trasgenních rostlin. Legislativa EU a GMO jako důsledek vlivné lobby. Biotrend - lobby v České republice. Tajné experimenty s trangenními rostlinami privátních firem. Zdravotní, ekologická a ekonomická rizika dovozu transgenních rostlin.

* Kořeny ekologického zemědělství. Autor: Jiří Urban. Převzato z časopisu VERONICA Českého svazu ochránců přírody. Živé potraviny a nikoliv hromadná produkce se závažnými nedostatky. Jedovatá chemie v zemědělství a odolnost škůdců. Ekologické zemědělství jako zásadní řešení. Změna produkčních postupů návratem k přírodě. Ekologický zemědělec s novým vztahem k přírodě a s moderní technikou.

* Konstrukce čísel. Autor: Milan Kunz. Geometrické konstrukce racionálních a iracionálních čísel. Počet všech čísel v intervalu <0,1>. Jednotkový zápis čísel. Nekonečno v jednotkové soustavě.

* Zenonovy grafy. Autor: Milan Kunz. Zenon z Eley a Achilles a želva. Geometrie řešení paradoxu. Zenonova aporie ve fyzice a v chemii. Gödelizovaný Zenon.

* Kurt Gödel. Zpracoval: Jiří Svršek. Životopis významného matematika. Gödelova věta o neúplnosti jako důkaz nemožnosti axiomatizace matematiky.

* Theodore Schick Jr.: Konec vědy (The End of Science?). Zpracoval: J. Heřt. Převzato ze zpravodaje Sisyfos Klubu českých skeptiků Sisyfos. Věda jako chybná ideologie? Názory Paula Feyerabenda a nejasný postoj vědců. Karl Popper, indukce a falzifikovatelnost. Kuhn, paradigmata, relativismus. Věda, její ospravedlnění a víra. Hrozí konec vědy?

* Determinismus a koncepce mnoha světů. Zpracoval: Jiří Svršek. Deterministický nebo nedeterministický vesmír? Kvantové projevy v makrosvětě. Různé interpretace kvantové mechaniky. Kodaňská interpretace, teorie "skrytých proměnných" Davida Bohma. Interpretace relativních stavů Huga Everetta III. a nepřesně definovaná multiplicita relativních stavů. Kvantové počítače a ověření Everettovy interpretce. Proces kolapsu vlnové funkce. Einsteinův-Podolského-Rosenův paradox a nelokální korelace. Bůh hraje v kostky s vesmírem.

* Paralelní vesmíry. Podle článků Johna G. Cramera zpracoval: Jiří Svršek. Nový inflační model vzniku a vývoje vesmíru, základní problémy standardního kosmologického modelu. Interpretace mnoha světů (Everettova-Wheelerova interpretace kvantové mechaniky).

* John G. Cramer. Zpracoval: Jiří Svršek. Profesor oddělení fyziky University of Washington v Seetleu. Časopis Analog Magazine a sloupky "The Alternate View".

* Série článků z "Physics News Update". Ztracená supernova. Antiprotony ve slunečním maximu. Proč je Sahara pouští? Nejvýkonnější laser volných elektronů. Rentgenový dalekohled Chandra a Subrahmanyan Chandrasekhar. Blochovy stavy nejen u elektronů. Nové urychlovače částic. Analýza gravitačních vln prototypem observatoře LIGO. Mezinárodní fyzikální olympiáda. Tranzistory s rovinným hradlem.


10/1999

* Kauri Mikkola jmenován profesorem. Autor Ing. Václav Chvátal. Významný finský znalec motýlů a ornitolog jmenován v květnu 1999 profesorem.

* Carl-Adam Haeggström: Vznešený Švéd. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Jeřáb prostřední na Alandách a ostrovech západního pobřeží Finska. Chutné plody a tvrdé dřevo. Domov v jižním Švédsku. Milovník světla a tepla. Tajemné zrození.

* Seppo Vuokko: Ovocná dvojčata. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Zdvojené plody ovocných stromů a jejich příčiny.

* Žraločí chrupavka - nový lék? Převzato ze zpravodaje Sisyfos Klubu českých skeptiků Sisyfos. Žraločí chrupavka jako lék a preventivní prostředek proti rakovině. Preparát REGESTIN PROKLOUBIN firmy Fors Bohemia. Pravda, skepse a podezřelé výsledky. Základní námitky proti léčebných účinkům.

* Setkání s Uri Gellerem. Autor: Richard Feynman. Převzato ze zpravodaje Sisyfos Klubu českých skeptiků Sisyfos. Setkání amerického fyzika a nositele Nobelovy ceny Richarda Feynmana s izraelským jasnovidcem a kouzelníkem Uri Gellerem. Šikovný kouzelník dokáže oklamat téměř kohokoliv. Jediný způsob, jak trik odhalit, je být pevně přesvědčen, že jde jen o trik. V přítomnosti Feynmana se mystické síly od Gellera odvrátily.

* Vědomí a věda. Autoři: Carl Byker, Roger Bingham. Převzato z časopisu Baraka. Vědomí - trvající záhada. Reprezentace našich představ v mozku. Kde se nachází naše Já? Modularita našeho mozku. Disociace osobnosti. Zpracování obrazu. Emulace skutečnosti. Turingův test vědomí. Mozek není přemýšlející počítač. Bytí tělesných bytostí za přítomnosti emocí.

* Noční můra kvantového fyzika. Podle článku Adriana Kenta zpracoval: Jiří Svršek. Teoretická fyzika na konci 20. století nemá žádné obecně uznávané názory. Fyzika v roce 1999. Superstringová teorie, kandidát na teorii všeho nebo ničeho. Intelektuální tabu. Kvantová teorie a problém měření. Podivný vztah kvantového a klasického světa. Ghirardiho, Riminiho a Weberova modifikace kvantové teorie. Fyzikové a jejich vztah k otázce vědomí. Roger Penrose. Nekompletnost poznání bez spojení fyziky a vědomí. Reprezentace vědomí. Vědomí samo o sobě nebo důsledek evoluce? Zeď mezi cestou srdce a cestou čistého rozumu.

* Duchovní cesta pro vědce. Autor: Charles T. Tart. Převzato z časopisu Baraka. Konference transpersonálních psychologů ve východní Evropě. Co je transpersonální psychologie. Duchovní zkušenosti. Zrozeni v určité kultuře. Jak by měla fungovat věda? Experiment víry. Vyznání Západu. Parapsychologie. Intelektuální opilost. Vyznání transpersonalisty.

* Dohody nacistického Německa a Sovětského svazu. Zpracoval: Jiří Svršek Evropský pořádek ustavený ve Versailles. Mnichovská dohoda. Strategie nacistického Německa a bolševického Sovětského svazu. Kličkování západních mocností. Adolf Hitler jako velmi obratný diplomat. Josef V. Stalin a jeho touhy. Společný odpor ke kapitalistickým demokraciím. Smlouva o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem. Tajná doložka. Válka proti Polsku. Problémy ve finské otázce. Převzetí Besarábie a severní Bukoviny Sovětským svazem. Smlouvy Sovětského svazu s Estonskem, Litvou a Lotyšskem. Neshody mezi Německem a Sovětským svazem koncem roku 1940. Adolf Hitler podepisuje v prosinci 1940 základní směrnici k tajnému plánu Barbarossa.

* Série článků z "Physics News Update". Supersymetrie v atomovém jádře. Podíl žen na fyzikálních fakultách amerických univerzit.


11/1999

* Seppo Vuokko: Bříza s laločnatými listy. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Mutace laločnatých listů u listnatých stromů. Loimská bříza. Souvislost laločnatosti listů s chováním hmyzu.

* Kauri Mikkola: Moucha jako dopravní prostředek. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Forésie štírků a roztočů na tělech much, brouků a čmeláků.

* Posvátné vody Indie. Autor: Zdeněk Thoma. Převzato z časopisu Dobrá Voda. Mystický význam vody v Indii. Svátek vody a barev. Posvátné řeky a pastevectví. Posvátná řeka Ganga. Nejposvátnější místo Varánasí na řece Ganze. Záhada smrti českého orientalisty Vladimíra Miltnera v roce 1997.

* Biotechnologie - klíčové technologie 21. století? Autor: Jaroslav Surynek. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Biotechnologie - nový pojem s velmi starým obsahem. Historie genetiky: Jan Gregor Mendel, Friedrich Miescher, Hugo de Vries, Carl Correns, Erich von Tschermak, Thomas Hunt Morgan. Objev DNA Oswaldem Averym. Objev struktury DNA Jamesem Watsonem a Francisem Crickem. Objev enzymů Wernerem Arberem. první genové manipulace. Možnosti využití biotechnologií v praxi: klonování a ovce Dolly. Transgenová zvířata a rostliny. Rizika genotechnologií: záleží na etice vědců. Co dosud nelze.

* Škrtnutím pera. Podle článku ve zpravodaji Konfederace politických vězňů ČR zpracoval Jiří Svršek. Političtí vězňové varují a připomínají hrůzné zločiny komunistů v 50. a 60. letech 20. století. Bolševická justice a její zrůdné zákulisí. Škrtutím pera posláni na smrt. Nebezpečí je stále živé.

* Grupy symetrie. Autor: Milan Kunz. Symetrie a geometrie. Symetrie a teorie grup cyklických permutací. Permutační matice. Stirlingova čísla.

* Hrátky s Pascalovými trojúhelníky. Autor: Milan Kunz. Binomická věta a binomické koeficienty. Pascalův trojúhelník. Matice jako seznam vektorů. Operace s vektory a maticemi. Polynomické koeficienty. Diference Pascalova trojúhelníku. Fibbonacciova čísla. Kombinatorika a fyzika. Rozdělení energie tepelného pohybu molekul. Ludwig Boltzmann.

* Životní styl typu Big Mac. Zpracoval: Jiří Svršek. Obraz giganta: koncepce společnosti McDonald's, cílové skupiny, efektivní reklama iluzí. Profil zaručeného úspěchu: systém licenčních poboček, náboženství Raye Kroce. Síť vedoucí z centra: vyvrcholení dvou socíálních jevů - automobilismu a licenčního systému, metody kontroly přípravy a kvality, kupní síla McDonald's a Coca-Cola. Ideologie Big Mac: být dobrým Mc-sousedem, tým společnosti McDonald's, vyplachování mozků v Hamburgerové univerzitě a podobnost s Josephem Goebbelsem, vertikální propaganda, nezájem o pracovní podmínky zaměstnanců. McDonald's bez iluzí: přětěžování proteiny, tuky a solí, spotřeba hovězího masa a její souvislost s produkcí metanu, s ničením deštných pralesů, s vyvražděním rostlin a živočichů a s otrávením vzduchu. McDonaldizovaná společnost jako ideál obchodních společností. Vliv reklamy.

* Sametová revoluce. Podle sešitu "Něžná revoluce v pražských ulicích zpracoval: Jiří Svršek. 17. listopad 1989 a další dny, které vedly ke zhroucení komunistického totalitního režimu v Československu.

* Série článků z "Physics News Update". Supratekutost Boseových-Einsteinových kondenzátů. Oddělování chemických izotopů stolním terawattovým laserem. Ochlazovní zrcadel světlem. Nové standardy fyzikálních jednotek. Kvantové chlazení.


12/1999

* Seppo Vuokko: Vánoční stromek, který zakořenil. Z finštiny přeložil Ing. Václav Chvátal. Sekundární kořeny smrku zejména u malých řízků.

* Dunajem jed teče... aneb Ekologické aspekty moderní války na příkladu Jugoslávie. Autor: Václav Štěpánek. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Útoky NATO na území Jugoslávie způsobily závažné ekologické škody na životním prostředí a lidském zdraví. Ropná skvrna a zničené mosty na Dunaji, chemikálie z transformátorů, škody v národních parcích, radioaktivní zamoření z průrazných bomb.

* Obhájci kůrovce - ztroskotanci a samozvanci? Autor: RNDr. Mojmír Vlašín. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Blokáda Trojmezenského pralesa členy nevládních organizací. Bouře vyvracející stromy, záplavy a přemnožení hmyzu jsou přirozené události umožňující vývoj lesů. Odumírající stromy vytvářejí mikroklima pro přirozenou obnovu lesního porostu. Prales je pralesem, pokud se v něm nekácí.

* Kůrovec na Šumavě a revoltující mladí. Autor: Prof. Ing. Radomír Mrva. Převzato z časopisu ochránců přírody VERONICA. Revoluce vědy a ekologie. Odbornost nelze nahradit nadšením a subjektivními představami. Nahrazení starého imisemi poškozeného smrkového lesa. Samovolný vývoj by vedl k vymizení cenného genofondu horského smrku. Samozvaní "ekologové" a "ochránci" bez znalosti věci a širších souvislostí.

* Rok 2000 a rozvoj fyziky. Autor: Jiří Marek. Vývoj fyziky od přelomu 16. a 17. století. Omyl konce 19. století o ukončeném vývoji fyziky. Nedostatečné znalosti vlastností mezních procesů v epsilonových okolích. Neviditelné informace - naše nevšímavost, nepochopení nebo chybný výklad.

* Klonování lidských embryonálních kmenových buněk. Podle materiálů společnosti ACT zpracoval: Jiří Svršek. Metoda produkce lidských embryonálních kmenových buněk. Klonovaní transgenní živočichové jako dárci orgánů. Význam klonování embryonálních kmenových buněk pro produkci tkání vhodných k transplantaci. Společnost Advanced Cell Technology, Inc. a její výzkumný program. Odpor vůči výzkumu genových manipulací ze strany náboženských sdružení. Encyklika "Fides et ratio". Dopis "Science Over Politics" předních světových vědců a nositelů Nobelovy ceny na podporu výzkumu kmenových buněk ve Spojených státech amerických.

* Pusťte volant, neřiďte! Autor: Jiří Svršek. Článek v časopisu Zápisník v roce 1978 o vývoji silniční dopravy do roku 2000. Představy, skutečnost a objevy současné fyziky.

* Joy Adamsonová. Zpracoval: Jiří Svršek. Ochránkyně afrických divokých zvířat a kulturních tradic domorodých kmenů. Výstava v Nairobi v roce 1977 "Man and His Environment" s důrazem na význam vody pro zachování života. Stručný životopis Joy Adamsonové. Knihy a film o lvici Elze. Joy Adamsonová nikoliv vědcem, ale člověkem s empirickým citem pro porozumění zvířatům.

* Racionální společnost, 1. Podle knihy George Ritzera "Mcdonaldizace společnosti" zpracoval: Jiří Svršek. Sociolog George Ritzer. Weberova teorie racionalizace. Mcdonaldizace společnosti a úspěch společnosti McDonald's. Čtyři základní dimenze mcdonaldizace. Stinné stránky a výhody. Mcdonaldizace a její předchůdci: (Taylorismus, Levittovy domy, Fordův automobilní průmysl, Tvůrce impéria Ray Albert Kroc). Efektivita: (Technické vymoženosti výroby jídel. Vysoká efektivita obchodu, služeb a státní správy dělá ze zákazníka otroka. Omezená nabídka zboží a služeb. Ekonomické cestování. Racionalizace medicíny a pásová chirurgie. Výukový systém a vícevolbové výběrové zkoušky hodnocené počítačem. Výuka počítačovými texty. Učebnice na objednávku. Znetvoření krásné literatury vynecháním "nevýznamných" částí. Noviny typu "News McNuggets".

* Série článků z "Physics News Update". Vyšší neviditelné dimenze. Vlnové vlastnosti fullerenů. Supravodivost v pruzích. Gravitace gravitační interakce. Vakuové trubice se pokoušejí o návrat. Původ radiových výtrysků poblíž černé díry. Použití zlata v mikroskopii. Rázové vlny v prachové plasmě. Ultrazvukové snímkování bez fyzického kontaktu. Červená fáze kyslíku. Výtrysky sodíku na měsíci Io. Produkce protonů o energii 50 MeV paprskem laseru. 20 000 mil pod Fermiho mořem.

* Zygmunt Bauman: Úvahy o postmoderní době. Autorka: Michaela Klečková. Spor o postmodernitu. Postmoderní osobnostní vzorce. Postmoderní příhody těla. Mezi námi neznámými. Morálka bez etiky.

poslední úprava: 22. 11. 1999