Chudoba ve Spojených státech amerických
Podle zprávy [1] zpracoval: Jiří Svršek

Americké ministerstvo obchodu publikuje zprávy o míře a vývoji chudoby ve Spojených státech. Tyto zprávy mimo jiné slouží pro hodnocení ekonomického rozvoje Spojených států. Zpráva [1] ukazuje, jak se oficiální údaje o úrovni chudoby liší podle věku, rasového nebo hispánského původu, složení rodiny, pracovních schopností a zkušeností a podle geografie. Rozložení chudoby na území Spojených států je velmi různorodé a proto úroveň chudoby nelze charakterizovat pouze jedním ukazatelem.

Kvůli změnám rasových a etnických kategorií v roce 2002 nebylo možno provést přesné srovnání míry chudoby s rokem 2001. Lidé hispánského původu mohou být jak černoši tak běloši. Oficiální hranice chudoby pro rodiny s různým počtem členů je stanovena Úřadem správy a rozpočtu (the Office of Management and Budget) jeho direktivou. V roce 2002 pro samostatnou osobu ve věku pod 65 let byla stanovena hranice chudoby na 9359 amerických dolarů, pro bezdětnou rodinu ve věku pod 65 let na 12047 dolarů a pro rodinu s jedním dítětem na 12400 dolarů. Při stanovení oficiální hranice chudoby se zohledňuje inflace použitím indexu spotřebitelských cen (Consumer Price Index). Oficiální hranice chudoby se stanovuje z příjmů před zdaněním a do těchto příjmů se nezahrnují nepeněžní prostředky poskytnuté státem (veřejné ubytování, lékařská péče, potravinové lístky a podobně).

Ve Spojených státech amerických v roce 2002 žilo oficiálně celkem 285,317 miliónů obyvatel, z toho 34,570 miliónů obyvatel pod oficiální hranicí chudoby. Z 234,584 miliónů bílých obyvatel žilo 24,074 miliónů pod hranicí chudoby. Z 32,207 miliónů černých obyvatel žilo 8,884 miliónů pod hranicí chudoby. Z 12,487 miliónů asiatských obyvatel žilo 1,234 miliónů obyvatel pod hranicí chudoby. Z 39,218 miliónů obyvatel hispánského původu žilo 8,555 miliónů obyvatel pod hranicí chudoby.

Ve Spojených státech amerických jsou údaje o míře chudoby sledovány od roku 1959. Hospodářské recese postihly Spojené státy v letech 1960, 1970, 1974, 1979, 1981 až 1982, 1990 a 2001. V roce 1960 pod oficiální hranicí chudoby žilo asi 23 procent všech obyvatel, v roce 1970 asi 13 procent, 1974 asi 12 procent, v roce 1982 asi 15 procent, v roce 1990 asi 14 procent, v roce 2001 asi 12 procent všech obyvatel.

Z celkového počtu 151,546 pracujících obyvatel v roce 2002 žilo pod oficiální hranicí chudoby 8,954 miliónů obyvatel. Ze 100,659 miliónů obyvatel pracujících celoročně žilo 2,635 miliónů obyvatel pod oficiální hranicí chudoby. Z 50,887 miliónů obyvatel pracujících pouze sezónně žilo 6,318 miliónů obyvatel pod hranicí chudoby. Z 69,595 miliónů obyvatel nejméně týden bez zaměstnání žilo 14,647 miliónů obyvatel pod hranicí chudoby.

K nárůstu počtu obyvatel žijících pod oficiální hranicí chudoby došlo pouze na americkém Středozápadě z 6 miliónů (9,4 procent) obyvatel v roce 2001 na 6,6 miliónů (10,3 procent) obyvatel v roce 2002. Míra chudoby na Severovýchodě (10,9 procent) a na Západě (12,4 procent) Spojených států zůstala beze změny. Největší míru chudoby ve Spojených státech v roce 2002 měl americký Jih (13,8 procent).

Autoři zprávy [1] si uvědomují, že rozdělení lidí na "žijící pod hranicí chudoby" a "nežijící pod hranicí chudoby" není plně dostačující. Proto uvádějí také "hloubku chudoby", která přesněji odráží rozložení finančních prostředků mezi obyvatelstvem. Hloubka chudoby se definuje jako poměr příjmu rodiny k oficiální hranici chudoby. Pokud je tento poměr menší než 1,25, je rodina považována "za téměř chudou", pokud je 1, je považována za "chudou" a pokud je menší než 0,5, je považována za "velmi chudou".

Z celkového počtu 285,317 miliónů obyvatel žilo 47,084 (16,6 procent) téměř chudých obyvatel, 34,570 miliónů (12,1 procent) chudých obyvatel a 14,086 miliónů (4,9 procent) velmi chudých obyvatel. Z celkového počtu 72,696 miliónů obyvatel mladších 18 let žilo 16,230 miliónů (22,3 procent) téměř chudých obyvatel, 12,133 miliónů (16,7 procent) chudých obyvatel a 5,047 miliónů (6,9 procent) velmi chudých obyvatel.

Americký výzkumný program SIPP (the Survey of Income and Program Participation) poskytuje data o době trvání chudoby obyvatel na základě dlouhodobých průzkumů pomocí opakovaných dotazů skupině stejných respondentů. Poslední data byla zpracována za období od ledna 1996 do prosince 1999. Aby se vyloučila systematická odchylka, nebyly uvažováni respondenti, jejichž chudoba trvala méně než jeden měsíc. Chudobu od 2 do 4 měsíců zažilo 51,1 procent respondentů, od 5 do 8 měsíců 19,3 procent respondentů, od 9 do 12 měsíců 9,2 procent respondentů, od 13 do 16 měsíců 4,8 procent respondentů, od 17 do 20 měsíců 3,7 procent respondentů, od 21 do 24 měsíců 3,5 procent respondentů a více než 36 měsíců 5,7 procent respondentů.

Jiné metody analýzy chudoby vypracovala americká Národní akademie věd (the National Academy of Sciences). Oficiální statistiky za příjem považují celkový hrubý příjem (tedy před zdaněním) celé domácnosti a neuvažují různí kapitálové toky. Odhady Národní akademie věd však používají příjem po zdanění, zahrnují nepeněžní prostředky poskytované státem (ubytování, potravinové lístky), odečítají nezbytné náklady související se zaměstnáním (doprava, péče o malé děti atd.) a další náklady na lékařskou péči, zdravotní a sociální pojištění.

První kritéria hodnocení chudoby v oficiálních statistikách vznikala v letech 1963 až 1964. Hranice chudoby původně vycházely z výdajů rodin pod ekonomickým tlakem na potraviny, které byly vypočteny americkým Ministerstvem zemědělství (the U.S. Department of Agriculture). Analytici amerického Úřadu sociálního zabezpečení (the Social Security Administration) tyto údaje použily v roce 1965, aby určily, jakou část příjmů musí rodiny vynaložit na potraviny. Takto byly také stanoveny hranice chudoby s jistými úpravami pro člověka žijícího samostatně, pro dvoučlennou rodinu a pro dvoučlennou rodinu s dětmi. Od té doby federální meziresortní výbory prováděly jen drobné úpravy na základě růstu inflace a indexu spotřebitelských cen.

Národní akademie věd na rozdíl od oficiálních hranic chudoby, které nezohledňují vztahy mezi nutnou spotřebou a počtem členů rodiny (neboť jsou odvozeny jen z výdajů na potraviny), používá alternativní odhady pro čtyřčlennou rodinu se dvěma dětmi. Tyto odhady zahrnují výdaje na potraviny, na oblečení, na bydlení a na základní služby (jako jsou výdaje na lékařskou péči) a další malé dodatečné finanční prostředky. Tyto odhady jsou upraveny jak pro větší tak pro menší rodiny. Při jejich úpravě se vychází ze tří základních parametrů. První parametr odráží skutečnost, že děti spotřebují méně potravin než dospělí členové rodiny. Druhý parametr odráží skutečnost, že dvojnásobný počet členů rodiny neznamená dvojnásobné výdaje. Třetí parametr odráží skutečnost, že dítě v neúplné rodině vyžaduje vyšší výdaje než dítě v úplné rodině.

Oficiální hranice chudoby jsou stanoveny stejně pro celé území Spojených států amerických. Odhady Národní akademie věd naopak zohledňují cenové indexy v různých státech nebo městech, jako jsou náklady na bydlení.

Podle odhadů Národní akademie věd v roce 2002 žilo ve Spojených státech 34,570 miliónů lidí (12,1 procent) pod hranicí chudoby.

Alternativní odhady chudoby provedené Národní akademií věd také rozlišují různé hodnoty příjmů.

* Finanční příjem (MI, Money Income)
zahrnuje mzdu, podporu v nezaměstnanosti, zaměstnaneckou podporu, sociální zabezpečení, doplňující zabezpečení, veřejnou pomoc, důchody válečných veteránů, životní důchody, starobní důchody a důchody ve výslužbě, dividendy, renty, autorské honoráře, příjmy z nemovitostí, příjmy z pojistek, podporu vzdělání, výživné na děti, sociální podporu pro děti, podporu ze zahraničí a další doplňkové příjmy. Tento příjem je uvažován ještě před zdaněním a příslušnými poplatky. Nezahrnují se také kapitálové zisky.

* Příjem MI - Tx (Tx, Taxes)
je příjem se zahrnutými kapitálovými zisky nebo ztrátami, od něhož jsou odečteny federální a státní daně z příjmu a daně ze mzdy.

* Příjem MI - Tx + NC (Non Cash)- MM (Medical care and Medics)
je příjem se zahrnutými kapitálovými zisky nebo ztrátami, od něhož jsou odečteny federální a státní daně z příjmu a daně ze mzdy, dále jsou přičteny zaměstnavatelem poskytované zdravotnické výhody a hodnota všech nepeněžních převodů s výjimkou lékařské péče a lékařské pomoci. Nepeněžní převody zahrnují potravinové lístky a zlevněné školní obědy.

* Příjem MI - Tx + NC
je příjem se zahrnutými kapitálovými zisky nebo ztrátami, od něhož jsou odečteny federální a státní daně z příjmu a daně ze mzdy a jsou přičteny zaměstnavatelem poskytnuté nepeněžní převody.

* Příjem MI - TX + NC + HE (Home Equality)
je příjem se zahrnutými kapitálovými zisky nebo ztrátami, od něhož jsou odečteny federální a státní daně z příjmu a daně ze mzdy a jsou přičteny zaměstnavatelem poskytnuté nepeněžní převody a hodnota domácích cenných papírů ve formě roční anuity.

Problematika hodnocení chudoby ve Spojených státech je tedy poměrně složitá a jejím cílem je porozumět příčinám chudoby a vlivům jednotlivých opatření federální vlády a státních vlád na její omezení.

Odkazy a literatura:

[1] Proctor, Bernadette D. and Joseph Dalaker, U.S. Census Bureau, Current Population Reports, P60-222, Poverty in the United States: 2002 , U.S. Government Printing Office, Washington, DC, September 2003.