Jedlobukový karpatský les v ohrožení
podle materiálů ČSOP KOSENKA

Starý karpatský les s přirozeným druhovým složením (jedle, buk) je v současné době ohrožen. Platný lesní hospodářský zákon umožňuje jeho soukromému majiteli zmíněný porost zcela vykácet. Vzhledem k pochybením státních úřadů nebyl tento významný les zařazen do přísného stupně ochrany. Jedinou nadějí proto zůstává vytvoření soukromé rezervace Českého svazu ochránců přírody, která tak bude první svého druhu v České republice.

Zmíněný les společně se sousední přírodní rezervací lučního charakteru představuje reprezentativní ukázku původní podhorské krajiny Bílých Karpat. Dutiny starých stromů jsou útočištěm doupných ptáků, jako je strakapoud a brhlík, a také řady brouků, jako jsou velké druhy tesaříků. Les má vhodné podmínky pro výskyt některých orchidejí (kruštík drobnolistý, hlístník hnízdák) a jiných vzácných rostlin, jako je lýkovec jedovatý a řepíček trojlistý.

Starý jedlobukový les také tvoří přirozenou ochranou proti velkým povodním díky odpovídajícím půdním podmínkám a výrazněji vyvinutému rostlinnému a křovinatému podrostu, které je schopno lépe zadržovat vodu než u nás rozšířené smrkové monokultury.

Až 90 procent přirozených karpatských lesů již bylo nahrazeno nepůvodními porosty s převahou smrku. Smrk je nejvýnosnější a pro pěstování nejsnadnější dřevinou. Jedle tvoří jen asi procento našich lesů.

Za akcí na záchranu jedlobukového karpatského lesa stojí Český svaz ochránců přírody KOSENKA se sídlem ve Valašských Kloboucích. Více informací o činnosti této organizace lze nalézt na stránkách [X1].
 
Podrobnější informaci o celé akci včetně čísla účtu s kontem sbírky na záchranu jedlobukového karpatského lesa, lze nalézt na stránkách [X2].