Proč se dívky nevěnují vědě
podle článku [X1] zpracoval: Jiří Svršek

Získání více amerických dívek a žen pro vědu bude vyžadovat změny kulturního prostředí, které dosud předpokládá, že dívky jsou méně schopnější dělat vědu a získat vědecké zaměstnání než chlapci. To je hlavní výsledek zprávy "Balancing the Equation", kterou vydala americká Národní rada pro výzkum o ženách (NCRW, National Council for Research on Women). NCRW ke aliancí 95 univerzitních výzkumných středisek a institucí.

Zpráva došla k závěru, že v rovnosti pohlaví ve vědě a technologii v posledním desetiletí ve Spojených státech se dosahuje velmi pomalu. Linda Basch, výkonná ředitelka NCRW, tvrdí, že změna je sice možná, ale vynaložené úsilí bylo jen sporadické a nesoustavné. Uvnitř vzdělávacího systému existují dosud nedostatečné vazby a podobné problémy existují s trhem práce. Během posledních 15 let ve Spojených státech došlo ke strmému poklesu počtu dívek studujících počítačové vědy ze 37 procent na 20 procent.

Potvrzuje se nadále skutečnost, že nalézt rovnováhu mezi výzkumem a rodinou je pro mladé ženy stále obtížnější. Teprve několik let po ukončení studia absolventi vysokých škol získávají v zaměstnání potřebné zkušenosti a mohou jim být svěřeny vyšší funkce a náročnější úkoly s vyšším platovým ohodnocením. Jenže právě v tomto věku se musí mladé ženy rozhodnout, zda budou mít děti a budou se věnovat rodině, anebo se budou věnovat své profesní kariéře. Muži na mateřské dovolené jsou dosud vzácnou výjimkou. Ztráta kontaktu se zaměstnáním nebo s vědeckým výzkumem se později obtížně dohání.

Zaměstnavatelé soukromých firem přes zákonem proklamovanou rovnoprávnost mužů a žen dávají přednost mladým mužům než ženám, protože očekávají, že mladé ženy budou mít děti a investice do jejich vzdělávání, školení, výcviku a praxe budou ztraceny. Ženy s malými dětmi mají nutné absence kvůli dětským nemocím. Pokud se podílejí na určitých úkolech, mohou být jejich smluvní termíny ohroženy.

Ve vědeckém výzkumu několikaletá mateřská dovolená znamená pro ženu částečnou ztrátu získaných znalostí a schopností, které se několik let nerozvíjejí. Pro zaměstnavatele znamená odchod mladé vědecké pracovnice na mateřskou dovolenou buď přerušení vědeckého úkolu, na němž pracovala, nebo předání tohoto úkolu někomu jinému.

Na druhé straně nemůže být pochybností, že ženy ve výzkumu jsou přinejmenším stejně schopné jako muži, jak dokazuje nedávná historie na příkladech významné matematičky a fyzičky Emmy Amalie Noether, přední jaderné fyzičky Lise Meitner nebo současné známé fyzičky Karen Keskully Uhlenbeck. Kromě objevitelské role žen ve vědě je také velmi významná jejich interpretační role, kdy dosažené vědecké výsledky interpetují do prakticky použitelné formy, známé z vědeckých učebnic a skript. [N1]

Jeden ze závažných problémů existuje již ve středoškolském vzdělání, uvedla fyzička Sally Ride, první americká žena ve vesmíru. Většina dívek naráží na "drobné překážky", které jim brání věnovat se vědě, od nedůvěry učitelů, kteří přikládají větší váhu odpovědím chlapců až po ředitele škol, kteří odrazují dívky od budoucího studia matematiky a fyziky. Dokud se nezmění kulturní a sociální prostředí, budou se dívky stále setkávat s nepochopením a s podceňováním jejich role ve vědě. Sally Ride vede vzdělávací mediální společnost Imaginary Lines Inc. v La Jolla v Kalifornii, která se pokouší získat středoškolské dívky pro vědecké kluby, setkání, výstavy a soutěže.

Kromě vytváření příležitostí pro dívky by se reformátoři školství měli také soustředit na posílení jejich sebedůvěry. Carol Burger, ředitelka programu pro rovnost pohlaví ve vědě na Polytechnickém ústavu ve Virginii a na Státní univerzitě v Blacksburgu uvedla, že přestože některé dívky jsou na střední škole vynikající v matematice, nejsou přesvědčeny, že tomuto předmětu dokonale rozumí. Kvůli svým pochybnostem se pak vědě raději nevěnují. Přitom by byly schopny dosáhnout vynikajících úspěchů.

Odkazy:

[X1] Jeffrey Mervis: What Keeps Girls Out of Science. Science Now, 18 July 2001

[X2] The National Council for Research on Women.

[X3] National Initiative for Women in Higher Education.

[X4] Advocates for Women in Science, Engineering and Mathematics.

[N1] Historická role žen ve vědě. Natura 12/2000.