Handicapovaní a Internet
autor: Petr Kachlík

katedra speciální pedagogiky
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

publikováno se souhlasem autora, redakčně zkráceno

1. Úvod

Internet je v literatuře a v praxi označován jako mezinárodní počítačová síť, informační superdálnice, Síť sítí. Bez jeho existence si již sotva dokážeme představit život v moderní, dynamické a vyspělé společnosti. Představuje komunikační prostředek, který je schopen přenášet textové, obrazové, zvukové informace, pomáhá lidem v práci, domácnosti, nabízí poučení i zábavu.

Po využití ve vojenství, průmyslu, vědě, školství si našel cestu i k handicapovaným spoluobčanům. Tento fakt úzce souvisí s     rozvojem technických možností Internetu, vznikem aplikací a elektronických zdrojů pro osoby s handicapem, rozšířením a snadnější dostupností výpočetní techniky, síťového připojení, zlepšením počítačové gramotnosti, nabídkou speciálních pomůcek ovládaných počítačem či jej ovládajících. Internet může handicapovaným osobám otevřít nové obzory v získání vědomostí, nového zaměstnání, kontaktů, přátel, v poznání vlastního sebeuplatnění a zvýšení sebedůvěry. Lze se spojit s lidmi s podobnými problémy, hledat pomoc, řešení krizových životních momentů, nebo si pouze jen tak popovídat s někým, kdo je právě připojený a ochotný poslouchat.
 

2. Internet v ČR

První sítí, do které získali uživatelé výpočetní techniky přístup, byl EUNET (European Unix Network), který začal pracovat v květnu 1990. Další ze sítí, zpřístupněné za velké pomoci firmy IBM vysokým školám a vědecko-výzkumným pracovištím, byl EARN (European Academic and Research Network). Jeho národní uzel byl vybudován v roce 1990 ve výpočetním středisku ČVUT a do počátku roku 1992 bylo v českých zemích celkem 11 uzlů. Na konci roku 1991 podali pracovníci výpočetního centra ČVUT návrh na vybudování páteřní sítě pro všechna akademická a výzkumná pracoviště. Návrh byl přijat pod názvem FESNET. Do evropské akademické sítě EARN se připojila Vysoká škola technologická v Praze a Ústav aplikované kybernetiky v Bratislavě v roce 1991, byla vytvořena doména první úrovně (cs) a. bylo zaregistrováno 18 institucí. Po rozdělení ČSFR byla také síť FESNET rozdělena na CESNET (Czech Education and Scientific Network) a SANET (Slovak Academic Network). Oficiálně byl provoz v síti CESNET zahájen 15.6.1993, od 29.6.1993 je CESNET členem EBONE, což je evropská část (páteř) Internetu.

V roce 1994 s rozdělením Československa dochází ke změně domény z cs na cz (pro Českou republiku) a sk (pro Slovenskou republiku). O rok později rychle roste počet poskytovatelů Internetu, 1996-vzniká české sdružení providerů NIX.
 

3. Internet a zdravotně postižení

Naskýtá se otázka, jak může být užitečná počítačová síť pro naše zdravotně postižené spoluobčany, co od ní očekávají a co jim nabízí. Uvádíme některé ze způsobů využití Internetu pro handicapované:
 
1. Získávání informací (převážně dostupné na WWW stránkách, v elektronických konferencích, diskusních skupinách, prostřednictvím ftp, méně již přes služby typu telnet a gopher) o: 
  • svém postižení (anatomie, fysiologie, patofysiologie, vývoj, dostupnost, způsoby a možnosti léčby, vyhlídky do budoucna) 
  • pomoci (lékařské, psychologické, právní, sociální, laické), protetice, pomůckách, poradenství, jiných způsobech terapie (hippo-, canis-, ergo-, muzikoterapii a mnohých dalších), jejich místní a finanční přístupnosti, centrech, vhodnosti pro daný typ postižení, zákonných nárocích
  • vzdělávacím systému pro zdravotně postižené (nabídka, omezení, vhodnost, doporučení, finanční, časová a zdravotní náročnost, únosnost, místní dosažitelnost, uplatnění ve společnosti, na trhu práce), typech škol, oborech, jimž se mohou postižení vyučit, studovat je
  • pracovních místech, trhu práce, sebeuplatnění, rozvoji vlastních schopností (obory, ohodnocení, nezaměstnanost, úlevy pro postižené osoby, sociální servis, rekvalifikace, speciální centra, práce doma, počítačová gramotnost, kursy) 
  • možnostech trávení volného času (zábava, koníčky, rodina, hry, kroužky, sdružení a spolky, seznamka)-dobrým pomocníkem pro začátek k výběru v záplavě nabídek bývají portály, tedy místa na Internetu, kde si uživatel může posloužit rozcestníkem jako odrazovým můstkem k virtuální návštěvě zvolené oblasti; kvalitnější též disponují vlastním zpravodajstvím, vyhledávacími službami, katalogy firem, institucí aj.) 
  • sdruženích, klubech podobně handicapovaných občanů (kontakty, kalendář aktivit, nabídka, zaměření, vhodnost, možnost odborného, profesního, osobnostního růstu, relaxace, zábava, seberealizace, výměna zkušeností, vzájemná pomoc a ochrana, snahy o integraci do společnosti, soužití mezi sebou i s spoluobčany bez handicapu, komunikace, překonávání bariér, posilování sebedůvěry, sebeobsluhy, nezávislosti) 
  • všeobecných tématech (počasí, sjízdnost komunikací, denní zpravodajství, politika, finance, móda, programy kin, divadel, rozhlasu, televize, otevřené knihovny, obchody...) 
2. Poskytování počítačových programů ("stahování:), sloužících mimo jiné k: 
  • usnadnění integrace do okolního světa 
  •  podpoře a rozvoji vlastních schopností, výuce, rekvalifikaci 
  • ovládání zařízení zprostředkovávajících komunikaci mezi počítačem a uživatelem (speciální hmatový, hlasový vstup a výstup, 3D brýle, foukačka, ústní nebo prstový snímač místo klávesnice a myši, velkoplošná tlačítka, zjednodušená klávesnice aj.) 
3. Elektronické konference a diskusní skupiny
Handicapovaní si mohou na specializovaných nebo též obecněji zaměřených serverech v Internetu založit vlastní konferenci s tématikou, jež je zajímá (nebo se připojit do již existující). Lze též komunikovat s kýmkoli v síti při zachování jistého stupně anonymity (protějšek ve všeobecně zaměřené konferenci nemusí vědět, že komunikuje se zdravotně postiženým člověkem, pokud mu to on sám nějakým způsobem nesdělí). Existují skupiny a konference orientované na integraci postižených do společnosti, protetiku, technické pomůcky, počítačové programy a jiné vybavení na pomoc postiženým, lázeňskou léčbu, netradiční typy terapie, potřeby handicapovaných a způsoby jejich propagace. Projevuje-li zdravotně postižený člověk hlubší zájem o nějaký širší vědní obor, pak pravděpodobně nalezne na Internetu konferenci jemu vyhrazenou (určenou i pro nehandicapované). Problémem může někdy být jazyková bariéra, většinou se v zahraničí používá ke komunikaci angličtina. 
4. Chatování 
Zdravotně postižený uživatel nemusí být pro svůj handicap schopen pravidelně vycházet z bytu, jeho komunikační okruh se redukuje na sledování sdělovacích prostředků a setkání s lidmi, kteří ho navštíví. Zatouží-li prozatím alespoň po virtuálním setkání s druhým člověkem, může vyzkoušet chat, tedy popovídání, rozhovor na závažnější i odlehčené téma. Uživatelé často používají místo svých reálných jmen přezdívky, které je nějakým způsobem charakterizují, jsou jim blízké. Prostřednictvím chatu se začlení do zvolené komunity a mohou ji navštěvovat i nadále, nebo si jen tak nezávazně poklábosí. Na Síti se někdy podaří najít přítele či budoucího životního partnera. 
5. Elektronická pošta, posílání SMS zpráv 
Prostřednictvím emailů je možná rychlá výměna zpráv mezi lidmi, oslovení většího počtu uživatelů najednou, posílání textů i příloh v různých formátech. Elektronický dopis si adresát vyzvedne, až zkontroluje svoji poštovní schránku, nemusí tedy být v době jeho přenosu připojen do sítě. Též upozornění na nové verze programů či WWW stránek, zpravodaje, články, o něž uživatel projevuje zájem, lze obdržet jako email. Pro posílání zpráv potřebuje uživatel mít zřízenu elektronickou adresu. V případě institucí (úřad, firma, škola) je mu obvykle přidělena správcem sítě, každý si však může zřídit i vlastní, soukromou, na serveru, který mu nejlépe vyhovuje (rychlé spojení, málo reklam, široké spektrum služeb zdarma, filtrace zavirovaných a obtěžujících zpráv) a přijímat poštu v pohodlí domova. Důvěrná sdělení a firemní komunikaci je výhodné šifrovat. 

Posílání SMS (krátkých textových) zpráv lze uskutečnit i bez vlastnictví mobilního telefonu, stačí znát číslo účastníka a mít přístup k WWW rozhraní požadovaného operátora. SMS se staly oblíbenou formou komunikace zejména sluchově postižených v kombinaci s vibračním upozorněním na příchod zprávy. 

6. Nákupy po Internetu, elektronické bankovnictví 
Tyto služby vyžadují dobré zabezpečení, aby nepovolané osoby nemohly během přenosu dat "odposlechnout" identifikační údaje klientů. Jsou více rozšířeny v zahraničí, na českém internetovém trhu si prostor teprve získávají. Pro handicapované občany by mohlo být zajímavé (vyvarování se zdravotních, orientačních, komunikačních obtíží, úspora času, pohonných hmot, více osobního pohodlí a nezávislosti) provádění běžných nákupů prostřednictvím Internetu (potraviny, předměty denní potřeby). Pořízení dražších věcí a závažnější obchodní rozhodnutí činěná tímto způsobem jsou pro běžného spotřebitele v našem prostředí ještě relativně riziková. 

Dálkové ovládání svého bankovního účtu bez nutné fyzické přítomnosti může opět přinášet handicapovanému klientovi pocit větší volnosti, možnost rozhodovat o sobě, řešit finanční transakce rychle a přesně, nespoléhat tolik na pomoc okolí. Záleží však opět na bezpečnostních prvcích, serióznosti bankovních ústavů, dostupnosti a kvalitě připojení k síti, aby si služba získala více příznivců z řad zdravotně postižených. 

Neméně důležitou kapitolu představuje zabezpečení počítače před útokem vedeným cestou počítačové sítě. Je nutné si opatřit antivirový program některého renomovaného výrobce, správně jej nastavit a pravidelně aktualizovat, kontrolovat své soubory, zvláště získané (stažené) ze sítě či doručené emailem. Další bezpečnostní rovinu znamená zábrana neoprávněného přístupu do lokálních sítí zvenčí (firewally) s filtrací potenciálně rizikových souborů (osobní firewaly). Konfigurace sítě a počítačů v ní by také měla snižovat nebezpečí hackerského útoku. Jinou možnost pro zvýšení osobní bezpečnosti představuje šifrování posílaných zpráv.
 

4. Výhody používání Internetu pro zdravotně postižené
5. Nevýhody používání Internetu pro zdravotně postižené
6. Některé zajímavé WWW adresy,
kde čtenáři naleznou materiál pro pomoc handicapovaným

Nejprve je vždy uvedena internetová adresa stránek (podtrženě), poté jejich název a stručná charakteristika obsahu a nabídky pro uživatele.
 

Zrakově postižení

http://www.blindfriendly.cz
Blind Friendly Web-projekt SONS ČR. Články o tvorbě bezbariérového webu pro nevidomé a slabozraké. Portál s odkazy na cestování, kulturu, počítače, průmysl, služby, vědu a techniku, vzdělávání, zábavu. Nezapomíná ani na stránky o handicapovaných, právní problematiku, zpravodajství, orgány státní správy a záchranného systému. WWW zařazené do databáze jsou upraveny tak, aby je handicapovaní mohli vnímat pomocí velkého zvětšení a kontrastu na monitoru, pomocí hlasového či hmatového výstupu.

http://www.fi.muni.cz/~xleixner/projekt/zrak/historie.html
Historie slepeckého písma. Další odkazy na Středisko Teiresias a literaturu.

http://is.braillnet.cz
BraillNet-Internet a informační systém pro zdravotně postižené, zvláště pak zrakově. Portál pod hlavičkou SONS - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, odkazuje též na jiné organizace zdravotně postižených. Přináší obsáhlé údaje o školách, firmách, pomůckách, osvětě, aktuálních projektech, průzkumech, počítačích, zaměstnání pro postižené. Velmi záslužným počinem je zpřístupnění knihoven digitalizovaných textů a počítačových programů pro potřeby zrakově postižené populace.

Zvláštní pozornost je věnována speciálním školám pro zdravotně postižené, pomůckám, jejich dodavatelům a výrobcům, katalogu knih a časopisů pro handicapované, pracovním příležitostem a Internetu. Na stránkách uživatelé mj. najdou pokyny, jak tvořit webové prezentace, aby byly co nejpřehlednější a dobře "čitelné" pro handicapované (projekt Blind Friendly Web, jeho stránky též na http://www.blindfriendly.cz).

http://www.braillnet.cz/nrzp/komora-zp.html
Komora zrakově postižených. Zástupci, jednací řád, členské organizace.

http://astronomie.sf.cz 
Astronomie nevidomým. Astronomické vzdělávání pro nevidomé. Teorie, pomůcky, metodika.

http://www.volny.cz/braillmag
BraillMag. Server nejen pro nevidomé. Zajímavosti, aktuality, články.

http://obzory.brailcom.cz
Obzory Dnes. Internetový časopis pro zrakově postižené. Zpravodajství ze světa zrakově postižených, inzerce, email, konference, kalendář akcí.

http://www.technicalmuseum.cz/smuzeum.html
Oddělení pro slepeckou historii, sekce Technického muzea v Brně. Historie slepeckého muzea.

http://www.mluvicikniha.cz
Sdružení Mluvící kniha. Představení a cíle sdružení, reference, studio, kontakty. Nabídka titulů nejen pro nevidomé a slabozraké, ale pro všechny zdravotně postižené, jimž jejich obtíže znesnadňují či znemožňují samostatné čtení.

http://www.braillnet.cz/muzes
noviny Můžeš. Elektronická verze novin pro veřejnost se zdravotním postižením. Zprávy z oblasti zdravotnické, sociální i ekonomické, o možnostech rehabilitace, nové léčby, metodách a přístrojích. Přinášejí také povzbuzení, pozitivní příběhy a příklady. K dispozici jsou aktuální výtisky i archivní materiály.

http://www.braillnet.cz/sons
SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky. Informace o SONS, poskytované služby, odborná střediska a oddělení. Publikace a dokumenty SONS, BraillNet plus- Internet, pomůcky pro zrakově postižené, akce, časopis Zora, veřejné konference na serveru BraillNet, elektronická pošta NeoMail.

Zajímavé odkazy:

http://www.ktn.cz
Knihovna K.E.Macana

http://www.sweb.cz/majit
přepis textů do Braillova písma, knihy převážně pro děti a mládež v Braillově písmu

http://www.nevidomi.cz
povídky nejen pro nevidomé
 

Vysokoškolská centra
pomoci zrakově postiženým studentům

http://carolina.mff.cuni.cz
Laboratoř CAROLINA - Centrum podpory studia zrakově postižených na Universitě Karlově v Praze

http://www.tereza.fjfi.cvut.cz
TEREZA - Centrum pro podporu vysokoškolského studia a celoživotního vzdělávání zrakově postižených při ČVUT v Praze

http://teiresias.muni.cz
TEIRESIÁS - Středisko pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům Masarykovy univerzity Brno

http://www.sss-ou.cz
Speciální střední školy a učiliště pro zrakově postiženou mládež - domovská stránka. Nabídka studijních oborů, zájmových kroužků, výchovný poradce, přijímací zkoušky. Česká a anglická verze textu.

http://teiresias.muni.cz
Středisko TEIRESIÁS pro pomoc nevidomým a slabozrakým studentům Masarykovy univerzity v Brně. Kontakt, pracovníci, partnerská pracoviště a spolupracovníci, nabídka služeb Střediska, literatura, rady pro zrakově postižené studenty a jejich učitele, užitečné odkazy.

http://www.fi.muni.cz/~xleixner/projekt/zrak/index.html
Bližší informace o Středisku Teiresiás, historii slepeckého písma. Doporučená literatura, užitečné odkazy.

http://vodicipsi.cz
server Vodící psi v češtině a angličtině. Stránky popisují, jak vybírat, vychovávat a cvičit štěňata pro kariéru vodícího psa, která plemena jsou vhodná, jak pomoci nevidomému se psem v různých životních situacích. Obsah doplňují aktuální informace a kontakty.

http://www.bilapastelka.centrum.cz/index.phtml
Bílá pastelka na serveru Centrum.cz. Celonárodní akce na podporu nevidomých a těžce zrakově postižených. Informace o akci, partneři, fotogalerie, možnosti pomoci.
 

Sluchově postižení

http://www.czech-tv.cz//porady/zpravy-neslysici/teletext.htm
Česká televize-zprávy pro neslyšící. Veřejnoprávní ČT (ČT 1 i 2) nabízejí všem divákům teletextové informace, sluchově postiženým pak navíc tzv. skryté titulky, zvláště výhodné tím, že je mohou využívat lidé se všemi stupni postižení (prelingválně neslyšící, ohluchlí, šelestáři, všechny stupně nedoslýchavosti, lidé s úbytkem sluchu ve vyšším věku apod.). Kromě zpravodajských relací je téměř 40 % pořadů vysílaných ČR opatřeno skrytými titulky.

Další službou sluchově postiženým divákům je Magazín pro zdravotně postižené na Teletextu ČT1. Velkou tradici a stálý okruh diváků si získal Televizní klub neslyšících (http://www.czech-tv.cz//porady/tkn/index.htm). Česká televize rovněž zřídila faxovou linku pro neslyšící: 6101- 4101.

http://www.cun.cz
ČUN-Česká unie neslyšících. Organizace, stanovy, členství, pomoc, časopis, kalendář akcí.

http://www.deafnet.cz
DEAFNET Internet. První internetové stránky pro sluchově postižené v ČR. Rozcestník a informační systém pro sluchově postižené. Zprávy, aktuality, nabídky, menu, chat, fórum, lidé, odkazy, kursy.

http://www.deafnet.cz/seznam/index.html
DEAFNET seznam. Seznam odkazů na cestování, instituce a organizace, kulturu, umění, obchod a služby, počítače, Internet, zdraví, životní styl, techniku, komunikace, školství, vzdělávání, zábavu, sport, společenská témata, zpravodajský servis nejen pro sluchově postižené.

http://www.volny.cz/frpsp/frsp.htm
FRPSP - Federace rodičů a přátel sluchově postižených. Charakteristika tohoto občanského sdružení, kontakty. Odkazy na Informační centrum o hluchotě, Poradenské centrum, Centrum volného času, Národní centrum pro neslyšící, školy, literaturu, FEPEDA (Evropskou federaci rodičů sluchově postižených dětí, http://www.fepeda.org).

http://www.braillnet.cz/nrzp/komora-sp.html
Komora sluchově postižených. Představitelé, jednací řád, členské organizace.

http://www.neslysici.cz
informační server pro neslyšící a nedoslýchavé. Sport, organizace, vzdělávání, časopisy, firmy, lidé, zajímavosti, seznamka, bazar, hobby, chat, vtipy.

http://www.deaf.cz
DEAF.CZ. Informační server pro neslyšící a nedoslýchavé obsahuje informace o sportu, přehled organizací neslyšících, přehled škol, firem a časopisů, seznamku, chat, vtipy a další informace.

http://www.ticho.cz
Ticho. Sluchově postižení, školy, aktivity, diskuse, články, kontakty.

http://www.gong.cz
GONG. Internetový měsíčník pro sluchově postižené.

http://lexikon.wz.cz/znakovka
Znakovka. Server o české znakové řeči - slovník, články, odkazy.

http://most.moje.cz/zakon.php3
MOST - most mezi slyšícími a neslyšícími, komunikace, způsob chování, Zákon o znakové řeči.

http://forum.deafnet.cz
Internet pro sluchově postižené, Deafnet fórum-registrace, uživatelé, aktivní témata, vyhledávání.

http://www.ticho.cz
server pro nedoslýchavé a neslyšící. Školy, organizace, diskuse, chat, odkazy, literatura, novinky, články.

http://ucho-echo.cz
UCHO-ECHO. Elektronický časopis Svazu neslyšících a nedoslýchavých České republiky. Aktuality, zprávy z regionů, kultura, rozhovory, vzdělání, informace ze zahraniční, sport, poradny, akce pro sluchově postižené, seznamka, pracovní příležitosti, bazar.
 

Tělesně postižení, osoby s postižením vnitřních orgánů

http://www2.webpark.cz/bechterev
Klub bechtěreviků. Poučení o chorobě, léčbě, lécích, výzkumných studiích. Lázeňské pobyty, sdružení bechtěreviků v zahraničí.

http://www.volny.cz/ccd
CROCODILE - Crohn Colitis Diletants. Stránky o sdružení pacientů s onemocněním ileitis terminalis (morbus Crohn, Crohnovou chorobou). Organizace, stanovy, možnosti léčby, publikace, kontakty.

http://mujweb.cz/www/dialyza
Diagnóza - dialýzovaný nebo transplantovaný. Stránky pro pacienty v dialyzačním programu či po transplantaci. Společnost dialýzovaných a transplantovaných (www.znovu.cz/sdat).

http://www.haima.cz
HAIMA - Unie pro pomoc dětem s poruchami krvetvorby. Novinky, aktivity, hematologie, kontakty. Výzkum dětské leukémie, banka pupečníkové krve, dárcovství kostní dřeně, sociální pomoc, dotazy, dětské tábory.

http://www.volny.cz/prointepo
PROINTEPO - soukromé speciální školy a školská zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením a více vadami od 2 do 15 let s denním režimem, pod odborným vedením speciálních pedagogů, terapeutů, logopedů, psychologů, fyzioterapeutů, rehabilitačních sester a lékařských specialistů. Informace pro rodiče, integrační školní centrum, speciálně pedagogické centrum, středisko rané péče.

http://cestovani.idnes.cz/igparaple.asp
Mladá fronta DNES - s vozíkem na cestách. Zprávy ze života vozíčkářů, cestování, sport, Centrum Paraple. Speciální web pro vozíčkáře, který poskytuje aktuální články, vzkazy, pohlednice z cest či nabídku bezbariérového ubytování.

http://www.polio.cz
Asociace Polio České republiky. Statut a výbor asociace, plánované akce, zpravodaj. Informace o poliomyelitidě v ČR a v zahraničí, lázeňská péče, Jedličkův ústav, obrnáři.

http://www.knihkm.cz/handy
HANDY. Web pro vozíčkáře - práva pacientů, paraplegie a kvadruplegie, stránky a adresy postižených, bezbariérové bydlení, rehabilitace, osobní asistence, canisterapie, odkazy, kontakty.

http://www.volny.cz/kvadrous
Kvadrouš. Informace o poranění míchy, organizace, rehabilitace, výzkum, cestování, humor a jiné.

http://www.volny.cz/klub.kim
KIM - Klub invalidní mládeže Praha pod hlavičkou Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Popis sdružení, jeho smysl, cíle. Fotogalerie, pobyty, kontakty.

http://www.berle.cz
server Berle.cz. Užitečný informační zdroj o berlích, holích a dalších lokomočních pomůckách pro tělesně postižené. Lékaři zde naleznou důležité informace o předepisování lokomočních pomůcek a odborné informace. Pacientům jsou určeny stati o používání lokomočních pomůcek a dále o možnostech, jaké mají při jejich výběru.

http://web.redbox.cz/psoriaza/SPAE/spaecz.html
SPAE - Společnost psoriatiků a atopických ekzematiků v České republice. Základní informace o Společnosti, kluby a jejich adresy, akce, zprávy.

http://epilepsie.ecn.cz/main.php3
Společnost "E"-české sdružení pacientů s epilepsií a jejich rodin. Představení organizace, kluby, činnost, rady a pomoc, kontakty, informace, odkazy.

http://mujweb.cz/www/roska
Unie ROSKA - roztroušená skleróza. Základní informace o organizaci, o sclerosis multiplex. Členství, regiony, časopis Roska, spolupráce se zahraničím, nabídky. Mirror (zrcadlové stránky) lze nalézt na http://www.roska-czmss.cz .
 

Mentálně poškození, jinak poškození

http://www.volny.cz/downsyndrom
Klub rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.Česká a anglická verze stránek o občanském sdružení podporujícím rodiny a děti s Downovým syndromem. Zdravotnické informace, diagnostika, možnosti výchovy a vzdělávání downiků. Kontakty, charakteristika Klubu, zpravodaj.

http://www.autismus.cz
server APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem. Charakteristika, základní údaje, cíle, projekty, partneři, možnosti pomoci. Aktuality - valné hromady, konference, sekce O autismu - vymezení, diagnostika, prognózy, péče, poradenství, literatura - články, přehledy, WWW. Užitečné adresy a kontakty na občanská sdružení a nadace, zdravotnická a poradenská zařízení, předškolní zařízení, školy, stacionáře, ústavy, lékařskou péči. Vzdělávací programy, kalendář akcí, kapitoly pro rodiče, pedagogy, psychology.
 

Informační systémy pro handicapované
(kromě již zmíněných výše)

http://viper.anet.cz/czis/postizeni.htm
Český informační systém - postižení, pomůcky. Odkazy na organizace zabývající se pomocí handicapovaným spoluobčanům.

http://www.handicaphelp.cz
Handicap Help - Informační systém pro zdravotně postižené. Vzdělání, legislativa, možnosti získávání různých druhů kompenzačních pomůcek, nabídky lázeňské léčby a kulturního využití. Instituce a organizace tříděné dle krajů, aktuality, poradna.

http://www.infoposel.cz/
INFOPOSEL - informační systém pro zdravotně postižené. Jde o projekt Nadace Samaritán Brno. Její internetový portál obsahuje následující témata: aktuality, zprávy z tisku, kultura, adresář, legislativa, bezbariérovost, pomůcky, rádce, granty, semináře, státní správa, odkazy.

http://www.ecn.cz/org/handihelp
HANDIHELP - Informační systém zdravotně postižených v České republice, experimentální WWW server Informačního, projektového a provozního centra pro handicapované. Českou verzi těchto WWW stránek lze nalézt na internetové adrese http://www.ecn.cz/org/handihelp/welcome1.html,  verzi anglickou pro uživatele z řad cizinců pak na http://www.ecn.cz/org/handihelp/welcome2.html .

V případě nedostupnosti je možno využít i mirror (zrcadlo originálních stránek) na http://infox.eunet.cz/handihlp . Na stránkách čtenáři najdou témata související se vzděláním, zákonodárstvím, zdravotnictvím, protetikou, nabídkou pracovních příležitostí, sportovních a kulturních aktivit pro zdravotně postižené občany, dále výzvu na podporu projektu HandiHelp, adresář humanitárních organizací v ČR, technické pomůcky pro zdravotně postižené, nabídku software a dat.

http://inspider.hyperlink.cz
INSPIDER. Stránka obsahuje aktuality, novinky, informační systémy pro zdravotně postižené, pomůcky a jejich vyhledávání, počítače a postižení, pečovatelské služby, české stránky zdravotně postižených.

http://www.volny.cz/inspider
zde čtenáři naleznou články o informačních systémech a Internetu pro postižené. Dále web věnován počítačům, pomůckám, péči o postižené.

http://www.krizovatka.cz
Křižovatka. Vyhledávání a zprostředkování informací a služeb zdravotně postiženým. Aktuality, bezbariérové bydlení, spolky, hospice, lázně, komerce, pomůcky, instituce a kontakty.
 

Speciálně pedagogická centra a instituce
pro pomoc zdravotně postiženým

http://www.apspc.cz
APSC - Asociace pracovníků speciálně pedagogických center. Rozcestník pro vyhledání krajských asociací a informace o jednotlivých typech vad (řeči, sluchu, zraku, kombinovaných, tělesném a mentálním postižení). Stanovy, program, aktuality, pozvánky, kontakty, soukromá speciálně pedagogická centra, akce, termíny, lektoři.

http://www.pomocnetlapky.cz
Pomocné tlapky - české a anglické stránky obecně prospěšné společnosti zaměřující se na chov, výcvik a bezplatné poskytování asistenčních psů zdravotně postiženým. Kromě toho se společnost též věnuje canisterapii a partnerství zdravotně postižených lidí a zvířat. Návštěvníci na serveru naleznou sekce O nás, Kronika, Z domova, Ze světy, Linky, Kontakty, mohou se dále dozvědět o psech asistenčních, vodících, signálních, výběru a výcviku štěňat, možnostech podpory, žádosti a podmínkách získání psa, klientech společnosti. Informace jsou doplněny kalendářem akcí, fotoalbem.

http://karamba.cz/page.php?PgID=401
Caramba (Zdraví, Zdravotně postižení, Protetika). Portál s odkazy na české a zahraniční infoservery o různých typech postižení, sdružení, spolky a kluby pro pomoc handicapovaným. Pohybová léčba, protetika v ČR i ve světě, specializované časopisy, kasuistiky (osobní příběhy, výpovědi), domácí organizace zdravotně postižených. Produkty pro zdravotně postižené a jejich výrobci z ČR i ze světa, sportovní vyžití handicapovaných.

http://www.volny.cz/prace_ihned/handicap.htm
Handicap 707 - aktuální nabídka pracovních příležitostí pro tělesně postižené občany.

http://www.bkb.cz
BKB - Bílý kruh bezpečí. Pomoc obětem trestné činnosti - rady, výzkumy, legislativa, prevence, domácí násilí. Problematika, která se bohužel nevyhýbá ani handicapovaným, kontakty a poradenství, jež se může hodit.

http://www.sweb.cz/zdrapost
stránky zdravotně postižených. Jak pomoci postiženým, zajímavé produkty, zprávy z regionů, věda, technika a medicína, soukromá inzerce.

http://www.mujweb.cz/www/mide
MIDE - programy pro postižené. PC programy pro DOS a Windows 9.x/NT, sloužící ke komunikaci pomocí psaní počítačovou myší.

http://www.petit.netstudio.cz
občanské sdružení PETIT. Počítačové programy a pomůcky pro pomoc postiženým, darovací akce Silní pomozte slabším - nabídka starší výpočetní techniky pro handicapované a potřebné v institucích a rodinách.

Program Méďa'99 - stimulace zrakového vnímání, jemné motoriky, koordinace oko - ruka, poznávání barev, tvarů a velikosti, nácvik logického myšlení, paměti, postřehu, odhadu a představivosti. Děti si osvojí též základy počítání a rozvinou si slovní zásobu.

Program Evidence dětí - vedení rozsáhlých seznamů dětí podle rozličných kritérií, včetně všech záznamů vyšetření (psychologických, logopedických, speciálně-pedagogických, foniatrických atp.), vhodné pro instituce.

Program Brepta - zahrnuje problematiku rozvoje komunikativních dovedností, je zaměřen především na děti předškolního věku, lze jej však využít i u dospělých.

Program Altík pro alternativní komunikaci - tvorba komunikačních tabulek pro děti, které mohou komunikovat jen alternativními způsoby (tedy nemohou mluvit, psát, znakovat atp).

Program Psaní je určen k procvičování analýzy a syntézy při čtení a psaní (správné řazení písmen či slabik do slova či věty, případně i skládání slov do vět). Ze zahraničních počítačových programů (Compendia, USA) převedených do češtiny, jsou pro děti předškolního věku doporučovány Gordi v říši her, Gordiho kouzelné hračky, Gordiho logické hry, Gordiho zábavné počty I a II a Tomíkovy narozeniny. Vycházejí vstříc potřebám malých dětí, povzbuzují jejich přirozenou zvídavost, mají snadné ovládání.

Z ryze českých programů lze vybrat Sluníčko, Klubíčko a Berušku, opět jako vhodný doplněk výuky a vzdělávání dětí předškolního věku. Ovládáním a nabídkou nedosahují ale komfortu předcházejících.

http://www.braillnet.cz/jus
rozcestník stránek Jedličkova ústavu. Základní informace, organizační struktura, Nadace Jedličkova ústavu, koncepce rozvoje, zdravotní péče, speciální poradenské centrum, školy, domov dětí, domov mládeže.

http://katalog.centrum.cz/Zdravi/Zdravotne_postizeni
aktuality, střediska výcviku, pomůcky, odkazy, servery určené pro handicapované.

http://text.internetporadna.cz/index.php
o různých typech zdravotního postižení, informace, služby, pomoc.

http://www.ranapece.cz
Společnost pro ranou péči. WWW stránky v češtině a angličtině. Odkazy na jednotlivá střediska, charakteristika rané péče, články o ní, kontakty, adresy, pomůcky, hračky, nápady. Charakteristika klientů středisek, zkušenosti rodičů a terapeutů, zpravodaj Rolnička, výroční zprávy, status Společnosti, zajímavé odkazy. Možnost zasílání novinek a upozornění na aktualizaci této www stránky prostřednictvím e-mailu.
 

Různé

http://www.vlada.cz/ISO2/vrk/vybory/vybory.htm
Úřad vlády České republiky. Rozcestník pro informace o Vládním výboru pro zdravotně postižené občany a jiných vládních výborech.

http://www.abilympics.cz
CAA - Česká abilympijská asociace. Domácí i zahraniční sportovní aktivity našich zdravotně postižených spoluobčanů, fotogalerie, abilympiády, zpravodaj, archiv.

http://www.cent.cz/www/KlubyZdravPostizeni.htm
CENT - Český vyhledávač WWW stránek. V podkategorii Zdraví lze nalézt webové stránky podle typu postižení s jejich krátkou charakteristikou.

http://amod.aznet.cz
AMOD. Server nejen pro zdravotně postižené. Odkazy, fórum, osobní stránky, obchodní dům, inzerce, seznamka.

http://www.techworld.cz/zp.htm
TechWorld - zdravotně postižení. Server nejen pro zdravotně postižené.

http://www.zdravotne-postizeni.web3.cz/
WWW stránky zdravotně postižených. Aktuality, zajímavosti, informace, rozhovory, soukromá inzerce pro zdravotně postižené a členy konference Zdrapost na Pandoře (http://www.pandora.cz) zdarma.

http://regionycr.cz/NADACE1.HTM
katalog s informacemi a odkazy na stránky nadací v ČR, jejich vyhledávání na krajské a okresní úrovni.

http://www.mujweb.cz/www/sezapo/uvod.htm
SEZAPO - Společnost pro sdružování a seznamování zdravotně postižených občanů. Jde o seznamování a navazování kamarádských, přátelských i partnerských vztahů, které je založeno na vyplňování dotazníků a hledání partnerů z celé České republiky.

http://www.brezen.cz
sdružení BMI - Březen - měsíc Internetu. Internet a zdravotně postižení - projekty, akce, sponzoring, informační systémy pro zdravotně postižené.

Seznam a popis stránek byl pořízen k měsíci srpnu 2002. Výčet si zdaleka nečiní nárok na úplnost, obsahuje pouze některé české webové stránky. Internet je dynamickým informačním médiem, což znamená, že WWW prezentace neustále vznikají, aktualizují se i zanikají. Autor této kapitoly postihuje okamžitý stav, který se může více či méně rychle měnit, není setrvalý. Ani všechny odkazy tedy nemusejí být funkční, popř. mohou mít jiný tvar adresy. Laskavému čtenáři nechť poslouží jako vodítko, námět pro rychlou orientaci v problematice. Pak již záleží na něm, aby si našel a ověřil další požadované informace.
 

Potřebujete další stránky a odkazy?

Zájemci si je mohou najít sami pomocí některého z českých či zahraničních vyhledávačů. Vyzkoušejte např. Seznam (http://www.seznam.cz), RedBox (http://www.redbox.cz), AltaVistu (http://www.altavista.com), Google (http://www.google.com), Yahoo (http://www.yahoo.com) apod.
 

7. Budoucnost Internetu

Dnešní Internet - Internet 1
("klasický" Internet)

Vytáčené spojení přes telefonní modem bývá vyhovující pro domácí použití, pokud se uživatelé připojují k Internetu jen občasně (např. pro výběr pošty a vyhledání informací), nejsou nuceni pracovat v době hovorových špiček a nestahují přenosově náročné součásti webových stránek, jako videa a zvukové soubory- tedy spokojí se většinou s textovými informacemi a obrázky s menším rozlišením.

Dovoluje-li to firmě či soukromému uživateli finanční situace, mohou si nechat zavést a poté pronajmout tzv. pevnou linku, která je speciálně určena pro přenos digitálních signálů a zavedena k poskytovateli (providerovi), jenž je připojen k Internetu. Bývá označována jako digitální síť integrovaných služeb (Integrated Service Digital Network, ISDN). Umožňuje větší rychlost a má mnohem větší šířku přenosového pásma než spojení přes telefonní modem. Avšak ani ISDN některé úkoly (např. přenos videa v televizní kvalitě) nedokáže splnit.

Některé společnosti zabývající se šířením televizního a rádiového signálu cestou kabelové televize nabízejí též využití kabelu k připojení do Internetu. Společnost Philips poskytuje službu Turbointernet, jež je přenášena satelitními kanály pro digitální televizi. Elektrovodná síť střídavého rozvodu 220 V se rovněž stala předmětem zájmů o připojení k Internetu. Některé technické problémy (vyžaduje novější rozvody kvůli větvení instalace, použití oddělovačů) ji odsouvají spíše k tvorbě sítě typu intranetu, tedy lokální sítě uvnitř jedné budovy (menší firmy, areálu).

Instituce (akademické, úřady, velké firmy) využívají k připojení do Internetu a spojení typu intranetu v budovách speciální kabely typu Ethernet. Ethernetem se vedou signály k bráně do Internetu.

Finančně a technicky náročným řešením (ne vždy vhodným) je využití mikrovlnných a laserových způsobů připojení do sítě. Vyšší investice se mohou vrátit v průběhu provozu, pokud uživatelé přenášejí velké bloky dat a požadují okamžité, rychlé a kvalitní spojení. Některé firmy začínají nabízet mikrovlnné připojení i domácnostem, avšak poplatky za tuto službu jsou ještě stále oproti klasickému modemovému připojení dosti vysoké. Páteřní trasy sítí a některé jejich větve mohou být tvořeny optickými a satelitními spoji s vysokou přenosovou rychlostí, spolehlivostí a kapacitou. Jejich pořizovací a provozní náklady většinou hradí nadnárodní organizace, část kapacity se pronajímá komerčním účelům. WWW stránky se stávají aktivními a interaktivními, což uživatel vidí při běhu různých programů v jejich rámci, odesílání výsledků hlasování, anket Programátoři se snaží vytvořit web nezávislý na operačním systému, který zajistí zpracování všech potřebných dat bez ohledu na jejich typ a formát.
 

Internet budoucnosti - Internet 2
(Internet druhé generace)

Stálý tlak na vyšší přenosovou rychlost, kapacitu, spolehlivost, odolnost vůči rušení, flexibilitu a odlišnou filosofii řízení nutí odborníky z oblasti informačních technologií hledat jiné způsoby, než již známá připojení k síti, příp. je inovovat. Objevují se záměry, které počítají se sítí nové generace, označovanou jako Internet příští generace (Next Generation Internet, NGI), Internet 2. Přenosová rychlost by v NGI měla vzrůst o čtyři až šest řádů oproti dnešnímu spojení přes telefonní modem, což by společně s novými protokoly mělo dostačovat nejen pro kvalitní přenos videa, ale i pro možnosti 3D technologií, projektů využívajících virtuální reality a ostatních multimédií. V USA se vývoj NGI považuje za prioritní a je podporován státními dotacemi. Počítá se se vzájemným propojením akademickým institucí (univerzity, počítačová centra, vědecká pracoviště). Pozemní spojení bude realizováno optickými kabely a systémem satelitů na nízké oběžné dráze (Low Earth Orbite, LEO) v rámci projektu NASA. Prezentace technologie NGI se má uskutečnit prostřednictvím vědecké virtuální konference, kdy odborníci na pěti vzdálených místech budou společně pracovat s trojrozměrnými obrazy lidského mozku a srdce. Na vývoji NGI se s NASA podílí také Japonská agentura pro vesmír.

Internet 2 by měl uživateli přinést též větší svobodu a pohodlí tím, že ho zbaví omezujícího, nepohodlného a relativně velkého technického zařízení nutného pro vstup a práci v síti (stolní počítač, kabely). To nahradí přenosný multifunkční satelitní terminál velikosti kapesního počítače nebo mobilního telefonu. V jednom přístroji tak majitel získá mobil, mikropočítač, připojení k síti NGI, zařízení pro tísňové volání, telemetrický monitoring (dálkové sledování) zdravotního stavu a další služby.
 

8. Závěr

Myšlenky o Internetu a jejich realizace se rodily v době, kdy světem vládlo ovzduší studené války, nepřátelství a ostrého soutěžení supervelmocí. Přesto si počítačoví odborníci a vědci z jiných oborů sdružení kolem sítě ARPANET dokázali uhájit velmi nekonvenční otevřené prostředí výzkumu a vývoje, dělit se o své názory, týmově spolupracovat bez přímé návaznosti na finanční ohodnocení. I když se později některé jejich výsledky staly předmětem vysokého stupně utajení, podařilo se zásadním způsobem zvrátit pohled na počítače - již nebyly chápány jako pouhé inteligentní psací stroje a kalkulačky, ale jako prostředky komunikace spojující uživatele navzájem pavučinou sítě.

Po několika etapách miniaturizace, zvyšování hustoty integrace součástek a jejich výkonu se stalo technické vybavení nutné pro připojení do Internetu dostupné i jednotlivcům. Síť se začala otevírat civilnímu sektoru, postupně sdružovala dříve roztříštěné části, volné kapacity nabídla ke komerčnímu i neziskovému využití.

Zdá se, že dalším přelomem by mohlo být využití Internetu (Internetu 2) k odstranění bariér mezi osobami zdravými a handicapovanými i mezi zdravotně postiženými navzájem. Opět jde o lidi a jejich potřebu komunikovat. Internet se stává prostředkem, nikoli cílem, aby se lidé mohli, i když zpočátku jen virtuálně, setkávat. Přejme si, aby tento cíl byl co nejšířeji naplněn, učinil společnost lidštější a vnímavější i ke svým postiženým, nabídl jim další možnosti a uznání místo pouhého soucitu.

Literatura a odkazy:

1. Berger, J.: Informatika v klinické praxi. Grada Praha, 1993, 424 s., ISBN 80-85623-78-1

2. Dostálek, L., Kabelová, A.: Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS. Computer Press Praha, 1999, 418 s., ISBN: 80- 7226-193-2

3. Engst, A.C., Low, C.S., Orchard, S.K.: Internet pro uživatele Windows 95 a NT. Unis Publishing, Brno, 1997, 496 s. ISBN 80- 86097-00-5

4. Gach, G.: Internet do kapsy. Pragma Praha, 1999, 447 s., ISBN 80-7205-657-3

5. Pánek, P.: Počítačové sítě. Server Lékařské fakulty MU v Brně, http://www.med.muni.cz/cvt/Site/Site.htm. Stav k 19.8.2002

6. Peterka, J.: http://www.earchiv.cz/l330/index.php3 . E-archiv Jiřího Peterky - články, tutoriály, zprávy, prezentace, přednášky, download. Pro zájemce velmi široká nabídka kvalitních materiálů o výpočetní technice, Internetu, sítích obecně.

7. Svršek, J.: Historie sítě ARPANET/Internet. Časopis Natura Plus, 2002, č. 3. http://natura.baf.cz, ISSN 1212-6748. Stav k 19.8.2002

8. Svršek, J.: E-mailové sdělení některých námětů využití Internetu pro potřeby handicapovaných. 29.8. 2002, natura@eri.cz

9. Kolektiv: WWW prezentace občanského sdružení Petit na adrese http://www.petit.netstudio.cz . Programy, počítače a pomůcky pro handicapované. Stav k 19.8. 2002

10. http://www.edunet.cz/ucebnice/index.html Interaktivní učebnice Internetu. Stav k 19.8. 2002

11. Horák, J.: Historie sítě. http://www.mujweb.cz/www/jardahorak Stav k 19.8. 2002

12. Adámek, M.: Komponenty PC. Diplomový projekt http://www.umel.fee.vutbr.cz/~adamek FEI VUT Brno, stav k 19.8. 2002

13. http://www.brezen.cz Březen - měsíc Internetu 2002. Internet a zdravotně postižení. Stav k 19.8. 2002

14. http://www.darpa.mil US Government Department of Defense Advanced Research Project Agency

15. http://www.dei.isep.ipp.pt/docs/arpa.html Behind the Net - The untold history of the ARPANET

16. http://www.securenet.net/members/shartley/history/arpanet.htm History of the Internet

17. http://public.web.cern.ch/Public/ACHIEVEMENTS/web.html Invention of World Wide Web CERN

18. http://www.ucla.edu University of California, Los Angeles

19. http://www.sri.com SRI International. Stanford Research Institute

20. http://www.ucsb.edu University of California, Santa Barbara

21. http://www.mit.edu Massachusetts Institute of Technology

22. http://www.rand.org RAND. Research and Development.

23. http://www.arc.nasa.gov NASA Ames Research Center. Moffett Fields, California.

24. http://www.tapr.org/tapr/html/pktf.html Packet Radio. Tuscon Amateour Packet Radio.

25. http://www.isi.edu Information Science Institute. University of Southern California.

26. http://www.bbn.com BBN Technologies. Bolt, Beranek and Newman.

27. http://www.cmu.edu Carnegie Mellon University.

28. http://www.harvard.edu Harvard University.

29. http://www.uiuc.edu University of Illinois.

30. http://www.utah.edu University of Utah.

31. http://www.spacecom.af.mil/norad North American Aerospace Defense Command.

32. http://www.cybergeography.org/atlas/historical.html An Atlas of Cyberspaces. Historical Maps of Computer Networks.