Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj 

Just think of all those hungry mouths we have to feed
Take a look at all the suffering we breed
So many lonely faces scattered all around
Searching for what they need

Is This The World We Created? Freddie Mercury, Brian May
 

Prakticky každý konflikt někde ve světě vyvolává mezinárodní pozornost, humanitární přítomnost a diplomatickou aktivitu. Jako první, často dlouho před vznikem konfliktu v postižené oblasti působí nevládní organizace, které zde zajišťují humanitární, lékařskou a vzdělávací pomoc. Nevládní organizace se hluboce angažují ve všech konfliktem ohrožených oblastech ve světě. Proto jsou velmi důležitým prvkem při odvrácení hrozby konfliktu, při řešení již vzniklého násilného konfliktu a při odstraňování jeho následků. Pracovníci nevládních organizací jsou často vystaveni stejnému nebezpečí jako vojáci.

Nevládní organizace jsou projevem občanské společnosti. Mají důležitý význam pro politické zdraví všech států. Jejich přínos při prevenci a řešení násilných konfliktů a při odstraňování důsledků těchto konfliktů je jedním z pilířů dnešní společnosti.

Nevládní organizace v řadě zemí světa zajišťují celou řadu služeb, které nejsou schopny zajistit vlády těchto zemí nebo mezinárodní organizace. Nejsou závislé ani na politice vlád, ani na obchodních zájmech a sami rozhodují o svých akcích ve věci veřejného zájmu. Rychlý rozvoj informačních technologií, trhem řízená ekonomická nezávislost a snazší a levnější komunikace uvnitř států a mezi státy umožňují řadě nevládních organizací působit po celém světě. Nevládní organizace se tak stávají předvojem globálních myšlenek, finančních zdrojů a technické asistence. Během obtížného ekonomického a politického přechodu mají organizace občanské společnosti rozhodující význam pro odvrácení nebezpečí násilných konfliktů a pro řešení důsledků těchto konfliktů, které postihují civilní obyvatelstvo, zejména ženy a děti.

Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj ADRA (Adventist Development and Relief Agency) [X1] je mezinárodní humanitární organizace, která byla založena v roce 1956 ve Spojených státech amerických Církví adventistů sedmého dne. Hlavním smyslem její existence je potřebná pomoc lidem bez rozdílu rasy, náboženského vyznání nebo politické příslušnosti. ADRA poskytuje nejen rychlou pomoc v případě přírodních katastrof a válek, ale připravuje a realizuje i rozvojové projekty, které vedou ke zlepšení zdraví a životní úrovně jak jednotlivců, tak celých skupin lidí. V současné době má ADRA své pobočky ve více než 150 zemích světa včetně Korey, Indie, Venezuely, Pobřeží slonoviny, Somálska, Angoly, Mozambiku, Mongolska atd.

V roce 1997 Ekonomická a sociální rada Organizace spojených národů (the Economic and Social Council) udělila organizaci ADRA statut vrchního poradce.

Jako mezinárodně uznávaná nevládní organizace pomáhá ADRA lidem bez ohledu na jejich etnické, politické či náboženské zařazení. Pracovníci organizace ADRA jsou přesvědčeni, že v každém jednotlivci se odráží Boží obraz, což jen přidává na významu každého člověka a na důležitosti jeho života.

Organizace ADRA svojí činností sleduje přísloví: "Dej člověku rybu a pomůžeš mu na jeden den. Nauč jej lovit ryby a pomůžeš mu na celý život." Její poslání vychází z následujících základních principů:


Základní vzdělání

Základní vzdělání je obvykle považováno za účinnou pomoc v boji s chudobou. Děti bez základního vzdělání v dospělosti postrádají schopnosti zdokonalovat výsledky své práce, činit zodpovědná rozhodnutí v otázce financí a orientovat se ve světě, v němž žijí.

Existuje například řada dokladů, že vzdělávání dívek a žen má pro budoucnost řady rozvojových zemí klíčový význam. Vzdělání a sociální postavení nemá pro ženy pouze vnitřní význam, ale má také značnou praktickou hodnotu zejména tehdy, pokud si ženy osvojí zdravotnické a stravovací znalosti. Jde o investici do budoucího ekonomického rozvoje, kdy vzdělané ženy pracují v řadě zaměstnání. Většina dívek rozvojových zemí se stane matkami a jejich vliv na vlastní děti je klíčový. Zdravotnické studie dokazují, že čím jsou matky vzdělanější, tím menší je kojenecká a dětská úmrtnost bez ohledu na výši finančních příjmů. Vzdělání také pomáhá oddálit dobu vdávání dívek a zvyšuje šanci na získání zaměstnání. Vzdělané dívky a ženy mají přehled o svých možnostech a postavení ve společnosti.

Humanitární organizace ADRA zavádí proto programy, které se orientují jak na děti, tak na dospělé. Oblast vzdělávání má několik podob, včetně základního vzdělání dětí, kam spadá čtení a psaní, základního vzdělání dospělých, přípravy učitelů, středního vzdělání a podpory vyššího školství.
 

Pohotovost a reakce na katastrofy

Není snad jediného týdne, v němž by někde na naší planetě nedošlo k přírodní katastrofě nebo katastrofě způsobené člověkem. Lidé si oblíbili příběhy statečných lidí, kteří v katastrofických situacích obětavě pomáhají svým bližním a pro jejich záchranu neváhají ohrozit svůj vlastní život. Čtenář nebo divák se podvědomě ztotožňuje s hrdinou, který je v rozhodujícím okamžiku schopen učinit pro druhého to, co bylo právě třeba.

Skutečnost je ale poněkud jiná. Chování lidí v mezních situacích, kdy jde o život, svědčí o tom, že se lidé chovají často zcela jinak, než se dosud jevili v běžném životě. Najednou zmizí pozlátko morálky, mravnosti, vychování, kultivovanosti a vzdělanosti a na povrch se dostane skrytá a horší část lidské osobnosti.

Proto je tak neocenitelná humanitární pomoc, poskytnutá včas a správným způsobem. Humanitární organizace ADRA nejčastěji řeší v postižených oblastech problémy nedostatku potravin, pitné vody, přístřeší, zdravotnické péče a dalších základních potřeb. I poté, co zprávy o katastrofě mizí z titulních stránek, ADRA dále pokračuje v práci s obyvateli a pomáhá jim znovu začít žít a opět vytvořit domov.

S důrazem na rozvojovou stránku humanitární pomoci ADRA usiluje o zapojení svých oblastních kanceláří a jejich začlenění do účinných postupů při pohotových reakcích na katastrofy. Taková pohotovost přispívá k brzkému určení problému, který vyžaduje okamžité, rychlé a účinné řešení a spolupráci dalších institucí, organizací a jednotlivců.
 

Rozvoj ekonomiky

Programy humanitární organizace ADRA pro rozvoj ekonomiky sledují především posílení rodinných a místních podnikatelských činností a usilují o dotace a pomoc v oblastech, kde lze očekávat určité příjmy, jako např. zemědělství. K hlavnímu cíli patří rozvoj takových vzájemně provázaných finančních a ekonomických vztahů, které po skončení mise samy budou schopny dalšího rozvoje. K dosažení tohoto cíle patří mikroekonomické postupy, které umožňují jednotlivcům, z nichž velkou část tvoří ženy, získat půjčky nebo úvěry, ke kterým by se v běžném bankovním sektoru nedostali. Půjčky jsou spláceny podle stanoveného rozvrhu a ti z klientů, kteří vykazují dobré ekonomické výsledky, mohou požádat o zvýšení půjčky. Klienti podstupují výukové programy zaměřené na obchodování, kde si mohou zvýšit svou schopnost k využití a investování svého kapitálu.
 

Potravinová pomoc

Svět v 21. století bude čelit nejméně dvojnásobnému růstu populace, která spotřebuje nejméně dvojnásobek potravin. Přitom rozvojové země trpí vleklým nedostatkem půdy a zejména zdrojů pitné vody. Některé nejchudší státy jsou již dnes zcela odkázány na zahraniční pomoc, bez níž je ohrožena jejich další existence. V Etiopii 75% lidí nemá přístup k nezávadným zdrojům pitné vody, v Zambii 73%, v Haiti 72%, v Nové Guinei 72%, v Angole 68%, v Sierra Leone 66%, v Malawi 63%, v Ugandě 62%, v Tanzanii 62%, v Kongu 58%.

Podle zprávy Organizace OSN pro výživu a zemědělství FAO (the UN Food and Agriculture Organisation) je hlad a bída největším nebezpečím pro všeobecnou bezpečnost. Podle odhadů FAO na světě trpí 800 miliónů lidí hladem a podvýživou. Hrozí vážné nebezpečí rozsáhlé migrace obyvatel. Milióny uprchlíků opustí státy, které nejsou schopny svému obyvatelstvu zajistit výživu. Očekávaný nárůst světové populace z dnešních 5,8 miliardy lidí na 8,6 miliardy lidí v roce 2025 bude podle odhadů FAO vyžadovat zvýšení produkce potravin o 75%.

Odhaduje se, že více než 1,1 miliardy lidí v rozvojových zemích má příjem jen kolem jednoho dolaru denně.

Zásobování pitnou vodou a využívání odpadní vody je dosud nedostatečné. Pouze 40% lidí má odpovídající instalace pro odběr pitné a užitkové vody. Vyřešení tohoto problému do roku 2020 by stálo od 22 miliónů až do 45 miliard dolarů ročně při kupní síle z roku 1990.

Podle názorů Světové zdravotnické organizace WHO velmi špatné podmínky pro zásobování pitnou vodou jsou v afrických zemích jižně od Sahary. Více než polovina z 500 miliónů obyvatel těchto oblastí nemá k dispozici čistou pitnou vodu a 344 miliónů lidí se musí obejít bez kanalizace. Situace se výrazně zhoršuje v období sucha. Denně umírá asi 25 tisíc lidí na infekční onemocnění.

V roce 1974 byl založen The Worldwatch Institute [X5] ve Washingtonu. Tento institut analyzuje údaje z mnoha oblastí a zaměřuje se na vztah mezi globální ekonomikou a životním prostředím. Pracovníci institutu jako první upozornili světovou veřejnost na globální oteplování Země, nedostatek palivového dřeva, půdní erozi, celosvětový nedostatek pitné vody, zhroucení mořského rybolovu a na ekologické katastrofy v zemích střední a východní Evropy. The Worldwatch Institute se obává, že v nejbližších 40 letech může dojít k hromadnému nedostatku potravin v zemích Afriky, v Indii a v Číně.

Humanitární organizace ADRA se proto kromě okamžité pomoci při nedostatku potravin a pitné vody soustřeďuje na zajištění dlouhodobých zdrojů potravin a zdrojů pitné vody. Prvním krokem zpravidla bývá získání statistických dat o výši populace a jejích potravinových zdrojů s cílem nalézt nejlepší možné řešení. Dalším krokem je posílení místní výroby a dovoz chybějících druhů potravin, které jsou nedostupné buď z přírodních nebo lidských příčin. S tím souvisí také zkoumání možností obyvatel zakoupit nebo zaopatřit si potraviny. Nedostatek potravin plyne z řady navzájem provázaných příčin. Proto humanitární organizace ADRA plánuje a uskutečňuje takové programy, které se tyto příčiny ovlivňují.
 

Základní zdravotní péče

Podle zpráv Světové zdravotnické organizace WHO (World Health Organisation) umírá ročně 3,2 miliónů batolat a dětí na průjmová onemocnění, která jsou způsobena biologickými patogeny v pitné vodě a v potravinách. Dva milióny lidí umírá ročně na malárii a více než 2 miliardy lidí jsou ohroženy infekčními chorobami z vody.

Humanitární organizace ADRA zajišťuje základní zdravotní péči v rozvojových zemích. Její zdravotnické programy jsou plánovány na základě různých ukazatelů stavu této péče, jako je porodní a kojenecká úmrtnost, úmrtnost dětí do pěti let a úmrtnost matek. Dále se zkoumá možnost obyvatel využívat zdravotnické služby, nezávadné zdroje pitné vody, kvalita hygieny, nedostatek potravin a průměrná délka života. Zdravotnické programy se většinou zaměřují na zajištění přístupu ke zdrojům nezávadné pitné vody, na základní hygienické návyky, na podporu imunity a na zajištění základní výživy.
 

Pracovníci humanitární organizace ADRA

Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj s mezinárodním působením byla založena jako nezávislá humanitární agentura církví Adventisté sedmého dne s cílem pomáhat jednotlivcům i společenstvím po celém světě. Pomáhá lidem ve více jak 120 zemích bez ohledu na jejich věk, etnickou příslušnost, politické zařazení či náboženské přesvědčení.

Ke splnění tohoto poslání ADRA zaměstnává kolem 5000 pracovníků, spolu s nesčetnými dobrovolníky. Vzhledem k zákonům o imigraci a práci v zemích, kde ADRA působí, musí většina pracovníků vlastnit občanství daného státu nebo mít trvalý pobyt na jeho území. Přesto ale ADRA může zaměstnat pro vedoucí a odborné pozice lidi, kteří pochází z jiné země, než z té, kde probíhá činnost ADRY. Tito lidé jsou označováni jako "mezinárodní pracovníci" (international expatriates).

Mezinárodní pracovníci zpravidla musí mít vysokoškolské vzdělání (titul Mgr. nebo s ním srovnatelný) v oblastech obchodní administrace, mezinárodního rozvoje, ve zdravotnictví a v dalších příbuzných oborech. Pracovníci dále musí mít praxi tří až pěti let v oblasti mezinárodních vztahů a musí plynně hovořit anglicky. Dále se požaduje znalost francouzštiny, španělštiny a dalších jazyků.

Humanitární organizace ADRA si klade za cíl zajistit rovnocenné podmínky pro všechny pracovníky. ADRA pro spolupráci neodmítá nebo nesnižuje nikoho kvůli jeho rase, barvě pleti, pohlaví, věku, postavení v manželství nebo handicapu. Přesto však si ADRA vyhrazuje právo upřednostnit jako náboženská organizace ty, kteří jsou členy církve Adventisté sedmého dne. V případě, že jsou přijímány ti, kteří nejsou členy církve, ADRA očekává, že budou uznávat zásady církve ve vztahu k humanitární službě a přijmou zásady životního stylu, jak jej chápe ADRA a církev Adventisté sedmého dne.

Ačkoli hlavní vedení organizace ADRA se sídlem v Silver Spring, stát Maryland v USA může pomoci při výběru pracovníků, zodpovědnost při jejich výběru spadá zejména na pobočky v mezinárodní síti organizace ADRA. Tyto pobočky stanovují podmínky, provádějí výběr kvalifikovaných žadatelů a uzavírají smlouvy o pracovním poměru. Nabídky na pozice mezinárodních pracovníků jsou tříděny podle smluv k práci nebo praxi, např. pro začínající lékaře. Pobočky v mezinárodní síti organizace ADRA také mohou přijímat služby dobrovolníků pro potřebné oblasti.

V každé zemi, kde ADRA pracuje a slouží, působí vedoucí pracovník, který vede a orientuje veškerou činnost. Tito vedoucí jsou zpravidla členy církve Adventistů sedmého dne ve službách organizace ADRA.

Odkazy:

[X1] Adventistická organizace pro pomoc a rozvoj ADRA.

[X2] ADRA. Adventist Development and Relief Agency.

[X3] Preventing Deadly Conflict. Final Report With Executive Summary. The Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict. 1779 Massachusetts Avenue, NW Suite 715 Washington, DC 20036-2103 Tel: (202) 332-7900 Fax: (202) 332-1919 E-mail: pdc@carnegie.org. Carnegie Corporation of New York.

[X4] United Nations. UN Department of Public Information.

[X5] The Worldwatch Institute