Lucidní snění
zpracoval: Jiří Svršek

Lucidní snění je stav vědomí, který nastává v okamžiku, kdy se člověk uvědomuje, že sní. Člověk spí a přitom je schopen svůj sen ovládat. Když se člověk probouzí ze snu, jeho mozek opouští spánkovou fázi REM (Rapid Eye Movement). Zastánci lucidního snění tvrdí, že člověk může spát, ale přitom může být při vědomí. Jakmile dosáhne tohoto vědomí ve snu, může svůj sen "stabilizovat". Takový sen se pak stane jasnějším, živějším, realističtějším, než jsou jakékoliv běžné sny.

Termín "lucidní snění" se přisuzuje Frederiku van Eedenu, který použil slovo "lucidní" ve významu "mentální jasnosti". Lucidní snění nastává obvykle během snu, kdy člověk vědomě rozpozná, že to, co právě prožívá, není fyzická realita, ale sen. Často v lucidním snění dochází k jevům, které přesahují běžnou zkušenost. Někteří lidé nepotřebují žádný podnět a přecházejí do lucidního snění přímo z bdělého stavu beze změny vědomí.

Lucidní snění je normálním sněním. Mozek a tělo jsou při lucidním snění ve stejném fyziologickém stavu jako v běžném snění, tedy probíhá spánková fáze REM. Sny jsou důsledkem aktivity mozku a smyslové orgány do těchto snů nezasahují. Během typické fáze REM mozek vytváří události a jevy, které nesouvisí s našimi smysly, ale pouze s naší pamětí a fantazií. Pokud si uvědomujeme, že sníme, můžeme svůj sen ovládat pozitivním nebo konstruktivním směrem, podobně jako řídíme své myšlení v bdělém stavu.

Lucidní snění nám navíc může poskytnout mnohem více informací o sobě, než když sníme běžným způsobem. Jsme totiž schopni sledovat vývoj snu a usměrňovat své pocity a rozhodnutí. Někdy se uvádí, že snění je neuvědomělým procesem. Tento názor je mylný. V našich snech je vědomí vždy přítomno. Pokud by tomu tak nebylo, nemohli bychom si obsah snů pamatovat, protože náš mozek si pamatuje výlučně jevy, které si uvědomujeme. Lucidní snění není nic jiného, než vědomí vlastní existence během spánku.

Někteří přirovnávají lucidní sny ke zkušenostem se zážitky s virtuální realitou s tím rozdílem, že lucidní sny jsou mnohem opravdovější a intenzivnější. Když člověk dosáhne lucidního snu, má pocit větší svobody, volnosti, uvolnění a radosti.

V lucidních snech člověk překonává realitu světa, v němž žije. Může být neviditelný, procházet zdmi, může omládnout. V lucidních snech lidé rádi létají. Pokud létáte v lucidním snu, cítíte závany větru na svých tvářích, kinetické změny směru a další pocity, které nelze popsat slovy.

Lucidita není synonymem řízení snů. Je možné lucidně snít a tím ovládat obsah svého snu, avšak lze ovládat svůj sen, aniž si je člověk vědom, že spí. Lucidním sněním lze ovšem rozšířit vliv na vývoj událostí ve snech. Lucidní spáč má neobyčejnou svobodu ve volbě svých snů. Tato svoboda z velké části závisí na odvaze. Henry Ford kdysi prohlásil: "Věř, že lze, věř, že nelze: v obou případech máš pravdu."

Význam lucidního snění

V našich snech neplatí žádné fyzikální a společenské zákony. Jediným omezením je dosah naší představivosti. Většinu potenciálu našich snů ztratíme tím, že si neumíme své sny zorganizovat. Pokud sníme nevědomě, myslíme a chováme se tak, jako bychom byli v bdělém stavu. To ovšem může prohloubit naši frustraci, vést k duševnímu zmatku a k promrhání naší duševní energie. V horším případě nás mohou pronásledovat noční můry, které vedou k vážným poruchám spánku. Nemá žádný smysl přenášet svůj každodenní život do svých snů.

Pokud své sny plně neovládáme, můžeme mít sny plné úzkosti, nestihnutých termínů, zapomenutých úkolů a dalších stresů našeho života. Zastánci lucidního snění tvrdí, že úzkostné sny a noční můry lze odstranit právě lucidním sněním, protože se nám bude zdát jen to, co si sami budeme přát. Své sny během lucidním snění můžeme vést uspokojujícím směrem, můžeme dát prostor vlastní fantazii a můžeme předejít nočním můrám. Takové sny se pak můžou stát hodnotným nástrojem úspěchu v našem životě. Lidé, kteří používají lucidního snění, tvrdí, že dosahují lepších výsledků, protože využívají přirozené tvořivosti svých snů. Takové sny jim dávají inspiraci a pomáhají řešit všechny problémy.

Jak se naučit lucidnímu snění

Existuje několik metod, jak se naučit lucidnímu snění. Prvním krokem, bez ohledu na metodu, jak se naučit své sny vyvolat, je zapamatovat si alespoň jeden sen za noc. Jakmile budete schopni lucidně snít, budete si své sny pamatovat automaticky. Měli byste svým snům věnovat mnohem větší pozornost než dosud, aby jste se naučili rozpoznávat, co se v nich děje. Pokud chcete vyvolat nějaký svůj sen, můžete použít jednu ze dvou jednoduchých metod. Člověk, který lucidně sní, se pokouší "testovat realitu". Zkoumá své prostředí, aby zjistil, zda sní nebo bdí. Ptá se sám sebe několikrát denně: "Mohl bych nyní snít?"

Dále testujte stabilitu své reality čtením určitých slov, svůj pohled zaměřujte mimo text a nazpět, čímž zjistíte, zda se mezitím něco nezměnilo. Nestabilita snů je nejjednodušší způsob, jak zjistit, zda spíme nebo bdíme. Pokud se nějaké slovo změnilo, pak spíme. Krátká zdřímnutí jsou nejlepším způsobem, jak se naučit lucidnímu snění. Je nutné usnout na dostatečně dlouhou dobu, aby se dostavila REM fáze. Pokud se pokusíte zdřímnout ráno (když vstanete dříve, než obvykle), dosáhnete REM fáze během půl hodiny až hodiny po usnutí. Pokud si zdřímnete na dobu 90 až 180 minut, zřejmě se vám bude zdát nějaký sen a lépe si navyknete na lucidní snění. Měli byste soustředit svoji pozornost na rozpoznání, zda spíte a také na to, aby jste se probudili.

Několik let se Dr. Stephen LaBerge a tým z Lucidity Institute zabývali studiem a vývojem zařízení, které by lidem pomohlo dosáhnout lucidních snů. Bylo sestaveno přenosné zařízení nazývané DreamLigth, které monitoruje spánek a v okamžiku, kdy zjistí fázi REM, začne vysílat blikající světlo z měkké masky, kterou má spící člověk na hlavě. Maska obsahuje citlivé zařízení, které zjišťuje spánkovou fázi REM. K masce je připojen počítač, který rozhoduje, zda je spící člověk ve spánkové fázi REM a zda má blikající světlo vysílat.

Zastánci lucidního snění tvrdí, že existuje celá řada různě složitých a různě účinných metod, jak se lucidnímu snění naučit. Přestože lucidní snění vyžaduje důkladnou přípravu, lze se mu poměrně snadno naučit, pokud člověk má silnou motivaci, velkou trpělivost, koncentraci a pokud metody provádí správně. Doba pro naučení lucidnímu snění je individuální. Pokud člověk má bohaté sny, může se lucidnímu snění naučit během několika týdnů.

Aby se člověk naučil lucidnímu snění, musí mít silnou motivaci a výuce musí věnovat dostatečné úsilí. Většina lidí občas zaznamená spontánní lucidní sny, které se vyskytují bez jejich přičinění. Indukční metody lucidního snění mohou pomoci se soustředit na dosažení cíle a připravit kritickou mysl. Dnes existuje řada metod od tisíce let starých tibetských cvičení až po moderní metody.

Nejdůležitějším předpokladem pro lucidní snění je naučit se dokonale popsat svůj sen. Pokud si své sny dobře pamatujete, můžete lépe poznat jejich vlastnosti a vzorce. Budete schopni je rozpoznat, jakmile se objeví. Je totiž možné, že občas máte lucidní sny, aniž si je pamatujete.

Metodu záznamu snů podrobně popsali Stephen LaBerge a Howard Rheingold ve své knize "Exploring the World of Lucid Dreaming". Základem této metody je zápis snu bezprostředně po probuzení, bez ohledu na to, jak zlomkovitý tento záznam bude. Další dobrou metodou pro začátečníky je testování reality. Opakujte určitou činnost, jíž lze provádět také ve snu. Například můžete přečíst nějaká slova a po chvíli toto čtení zopakovat. Ve snu se obsah textu při dalším čtení změní až o 75 procent a při dalším až o 95 procent. Pokud se text změnil, tak buď váš psychický stav není normální nebo právě spíte.

Představte si nyní, že vaše okolí je snem. Představte si co nejživěji, že právě sníte. Představte si, že všechno, co vidíte, slyšíte a cítíte je snem. Představte si nestability vašeho okolí, jak se slova mění, jak se proměňuje vaše okolí nebo dokonce jak se vznášíte nad zemí. Vytvořte v sobě pocit, že sami jste ve snu.

Představte si nyní to, co byste chtěli zažít ve svém lucidním snu, například létání. Představujte si, že stále jste ve snu a že v něm provádíte nějakou činnost. Pokud tuto svoji představu dobře zvládnete, budete schopni ji přenést také do svých snů.

Stephen LaBerge dále vyvinul metodu mnemonické indukce lucidního snění ve své doktorské disertační práci. Tato metoda opět vychází ze záznamu svých snů, ze soustředění mysli na lucidní snění, z představy, že právě spíte a ve snu provádíte to, co si přejete. Tuto metodu je třeba cvičit až několik týdnů.

The Lucidity Institute, Inc.

V Palo Alto v Kalifornii ve Spojených státech existuje ústav the Lucidity Institute, Inc., který se zabývá pokroky vědeckého výzkumu podstaty a možností vědomí a aplikacemi tohoto výzkumu na posílení lidského zdraví a životního standardu. Zkratka Inc. a doména "com" v adrese webovských stránek naznačuje, že tento institut je ve skutečnosti komerčním podnikem. Institut prodává různé knihy, magnetofonové kazety, vědecké publikace a zařízení k navození stavu lucidního snění. Organizuje semináře, přednášky a výcvikové kursy lucidního snění.

Vědecký výzkum zde zřejmě vede dr. Stephen LaBerge, jehož jméno se velmi často vyskytuje v přednáškách o lucidním snění a v různých článcích. Dr. LaBerge, vědecký pracovník katedry psychologie na Stanfordské univerzitě, organizuje několikadenní kursy lucidního snění (samozřejmě za tučný honorář, jak lze odvodit z účastnických poplatků).

Pro širokou veřejnost jsou určeny "populárně odborné" knihy s názvy "How to Remember your Dreams" (Jak si zapamatovat vaše sny), "Other Worlds: Out-of-Body Experience and Lucid Dreams" (Jiné světy: mimotělní zážitky a lucidní snění"), "A Thousand and One Nights of Exploring Lucid Dreaming" (Tisíc a jedna noc objevování lucidního snění), "Testing the Limits of Dream Control: The Light and Mirror Experiment" (Testování omezení řízení snů: experiment se světlem a zrcadlem), "Lucid Dreaming Research: Past and Future" (Výzkum lucidního snění: minulost a budoucnost").

Pro odbornou veřejnost jsou určeny články, jejichž autorem je většinou Stephen LaBerge, PhD. a často také Lynne Levitan. V článku "Lucid dreaming: Evidence that REM sleep can support unimpaired cognitive function and a methodology for studying the psychophysiology of dreaming" (Lucidní snění: Důkaz, že REM spánek může podporovat nenarušenou rozpoznávací funkci a metodologie studia psychofyziologie snění) autor tvrdí, že lucidní snění poskytuje test pro různé teorie snů. Dále tvrdí, že teorie snů, které neuvažují luciditu, jsou nekompletní a teorie, které ji neumožňují, jsou dokonce chybné. Lidé, kteří jsou schopni lucidního snění, si mohou zapamatovat akce, které mají během snění provést. Díky tomu mohou své zážitky ve snech popsat přesně. Podle autora proto lze s těmito lidmi provádět experimenty, jimiž lze zjistit přesné korelace mezi subjektivními zprávami a fyziologickými záznamy přístrojů.

Autor dále tvrdí, že lucidní snění bylo popsáno již v době Aristotela, a přesto řada výzkumníků pochybuje o tom, že snící mozek je schopen tak vysokého stupně mentální činnosti a vědomí. Autor svá tvrzení o průběhu lucidního snění podporuje záznamy rychlých pohybů očních bulv (fáze rychlého pohybu očních bulv, Rapid Eye Movement, nastává, když sníme). Autor také tvrdí, že jeho studium fyziologie lucidního snění odpovídá některým psychofyziologickým teoriím spánku a snů.

V článku "Varieties of Lucid Dreaming Experience" (Varianty zážitků lucidního snění) se Stephen LaBerge z ústavu The Lucidity Institute a Donald J. DeGracia ze Střediska molekulární medicíny a genetiky Wayne State University v Detroitu zabývají podstatou lucidních snů, které mohou být mystické až dokonce erotické. Zážitky během lucidního snění jsou subjektivní, podobně jako všechny formy našeho vědomého vnímání světa. Okolní svět vnímáme svými smysly, jejichž "data" jsou zpracovávána vnitřními algoritmy a schématy do podoby subjektivního zážitku. Variabilita individuální zkušenosti existuje na všech úrovních: na anatomické úrovni ve formě různých omezení našeho vnímání, na fyziologické úrovni ve formě různé potřeby spánku. Lidé mají různé vrozené tendence chování a psychologické odchylky, které jsou způsobeny nedávnými a dlouhodobými zážitky. Žijí v určitém prostředí a jsou ovlivňováni ostatními lidmi kolem sebe.

Proto subjektivní zážitky jsou tak značně široké. Autoři tvrdí, že lucidita snění není diskrétním jevem, ale že odraz vědomí existuje ve všech snech a lze jej měřit v kontinuu od "lucidity" do "ne-lucidity" jako dvou krajních mezí spektra. Autoři se ve svém článku soustřeďují na otázku, jakou roli hraje víra a znalosti v zážitcích lucidních snů.

Stephen LaBerge dále ve svém článku "Lucid Dreaming: Psychophysiological Studies of Consciousness during REM Sleep" (Lucidní snění: psychofyziologické studium vědomí během spánkové fáze REM) tvrdí, že lucidní snění bylo fyziologicky ověřeno, přestože nemůžeme ověřit, že sníme, když skutečně sníme. Podle autora existuje důležitá výjimka díky lucidnímu snění, kdy jsme při vědomí, přestože sníme. Autor dále tvrdí, že lucidní snění většina lidí zažije nejméně jednou za život a jen 20 procent všech lidí má lucidní sny jednou nebo vícekrát měsíčně. Kritizuje fakt, že někteří teoretikové považují lucidní snění za nemožné a dokonce absurdní. Řada výzkumníků se přiklání k názoru, že lucidní sny ve své podstatě nejsou sny, ale "mikroprobuzení".

Autor dále tvrdí, že empirický důkaz lucidního snění byl hledán od konce 70. let 20. století, kdy se objevil názor, že lucidní sny se objevují během spánkové REM fáze. Přesto chyběl jednoznačný důkaz fyziologického stavu lucidního snění, který by jasně signalizoval teto stav. Autor se také zabývá statistickým vyhodnocením hlášení zkoumaných osob, kdy podle nich nastal počátek lucidního snění. Tvrdí, že lucidní snění se vyskytuje během fáze REM a že ke stejnému závěru došlo několik dalších laboratoří. Lidé, kteří lucidně sní, skutečně spí, protože si sice uvědomují, že jsou v laboratoři, ale jejich vědomí je věcí paměti a nikoliv vnímání. Po probuzení tvrdí, že byli zcela ponoření ve světě snů a neměli žádný kontakt s vnějším světem.

V článku "Validity established of dreamlight cues for eliciting lucid dreaming" se autoři Stephen LaBerge a Lynne Levitan zabývají přístroji, které mohou vyvolat lucidní snění. Popisují výsledky experimentálních testů přenosného počítačového zařízení "biofeedback" s obchodním názvem DreamLights, které má vyvolat lucidní snění. Test byl proveden na 14 osobách po dobu 4 až 24 nocí. Testované osoby nebyly předem upozorněny, že zařízení vytváří světelné stimuly s cílem vyvolat lucidní snění. 11 zkoumaných osob uvedlo pozorování 32 lucidních snů, z nichž 22 obsahovalo světelný stimul a 10 tento stimul neobsahovalo. Autoři na základě svých experimentů tvrdí, že zařízení DreamLights vyvolává světelný stimul, který může vést k lucidním snům.

Stephen LaBerge tvrdí, že lucidnímu snění se lze naučit. Sám uvádí, že zvýšil četnost svých lucidních snů z jednoho za měsíc na čtyři až pět za noc pomocí mentálních cvičení, která prováděl po dobu tří let. Svoji metodu označuje jako "mnemonická indukce lucidního snění". Ve svém experimentu s 84 dobrovolníky, kdy použil tuto metodu, zvýšil průměrný počet lucidních snů o 76 procent. Ve stejném experimentu využil další mentální cvičení, které označuje jako "testování reality". Toto cvičení spočíval v opakovaném pokládání otázek zkoumanému subjektu, zda spí nebo nespí, a v popisu snů. Tímto mentálním cvičením zvýšil průměrný počet lucidních snů o 152 procent.

Stephen LaBerge na základě svých experimentů proto tvrdí, že mentální cvičení mohou výrazně zvýšit šanci na lucidní snění. Dále tvrdí, že lidé musí mít dostatek času a koncentrace, aby se těmto metodám sami naučili.

Firma The Lucidity Institute, Inc. pochopitelně také nabízí elektronická zařízení, která mají pomoci lidem, aby měli lucidní sny. Tyto přístroje vyvinuli laboratorním výzkumem LaBerge, Levitan a další ve spolupráci se Stanfordskou universitou. Jejich základním principem je umožnit tomu, kdo si přeje lucidní snění, aby si pamatoval svůj záměr, když má sen. V okamžiku nástupu fáze REM se pomocí určitých záblesků vyvolá podmíněný reflex, kdy se spícímu vybaví jeho úmysl. Světelné záblesky nebo zvuky slouží jako určitý signál pro spícího, aby si uvědomil, že spí, a co chce ve snu prožít.

Firma The Lucidity Institute, Inc. proto vyvinula zařízení pod obchodními názvy DreamLights a NovaDreamer, která v okamžiku spánkové fáze vysílají záblesky světla nebo zvuky, aniž by se spící člověk probudil. Přístroj DreamLights je v podstatě počítač, nový přístroj NovaDreamer obsahuje veškerou elektroniku již ve vysílači záblesků a zvuků. K zařízení NovaDreamer lze zakoupit softwarový balík SuperNova, který umožňuje integrovat vlastnosti přístroje DreamLights do přístroje NovaDreamer.

Dalším zařízením je P.E.S.T. (the Programmable Electronic State Tester), který během dne náhodně upozorňuje svého majitele, že má provést "test reality".

Dalším zařízením je DreamSpeaker, který se používá společně se zařízením NovaDreamer nebo DreamLights. Toto zařízení přehraje digitálně zaznamenanou zprávu během spánkové fáze.

Lucidní snění a mimotělesné zážitky

Záhadným a rozporným jevem, který někteří lidé popisují, je pocit "opuštění vlastního těla". Tento "mimotělesný zážitek", jak se tento jev často označuje, má řadu různých forem. Nejčastěji člověk ležící v posteli je zdánlivě probuzen, náhle zažívá podivné pocity, jako jsou vibrace, ztrátu hmotnosti nebo ochrnutí celého těla. Pak následuje velmi živý pocit opuštění vlastního fyzického těla a pocit druhého "astrálního těla", které se volně pohybuje prostorem.

Většina lidí, kteří se těmito jevy zabývají a snaží se je vysvětlit, nemá potřebné odborné vzdělání. Proto jejich hypotézy jsou přinejmenším fantastické, ale většinou nesmyslné. Jednou z takových hypotéz je existence "astrálního těla", které existuje nezávisle v prostoru vedle našeho fyzického těla. Některé hypotézy moderní psychologie tvrdí, že existujeme v jevovém nebo mentálním prostoru. Naše vědomí představuje mentální model světa a cokoliv vnímáme, přetváří se v tomto mentálním modelu na náš zážitek, pocit, vjem.

Zastánci mimotělesných zážitků považují lucidní snění za vstupní bránu k mimotělesným zážitkům. Řada lidí, kteří mají lucidní sny, popisuje, že již ve svých snech někdy zažila pocit "opuštění těla". Stephen LaBerge tvrdí, že v lucidním snění si lze vědomě představit existenci mimo vlastní tělo. Astrální tělo je pak naše vysněná představa, o níž víme, že jde o představu.

Proč je lucidní snění tak populární?

Obvykle první věcí, která přitahuje řadu lidí k lucidnímu snění, je možnost fantastických představ a mocných zážitků. Někteří lidé přirovnávají zážitky z létání v lucidních snech ke svým sexuálním zážitkům. Řada lidí tvrdí, že jejich první lucidní sen byl tím největším zážitkem v životě. Neobyčejná přitažlivost lucidních snů spočívá v naprosté svobodě vytvořit si jakýkoliv sen bez společenských nebo fyzických důsledků. V lucidních snech je člověk jejich tvůrcem, zatímco v drogovém opojení je pouhým (někdy nechtěným) divákem.

Stephen LaBerge v knize "Lucid Dreaming" (1985) a v knize "Exploring the World of Lucid Dreaming" (1990), jejímž spoluautorem je Howard Rheingold tvrdí, že lucidní snění může být základem nejúčinnější terapie proti nočním můrám. Pokud si uvědomujeme, že sníme, můžeme se také přesvědčit, že nepříjemné představy nám nemohou způsobit žádnou fyzickou újmu. Nemusíme bojovat proti vysněným příšerám. Děsivé představy v naší mysli vznikají tak dlouho, dokud se nezbavíme strachu z nich. Jedinou obranou proti nočním můrám je tedy zbavit se strachu, který je reálný, přestože žádné skutečné nebezpečí neexistuje.

Neodůvodněný strach lze odvrátit pouze tak, že se postavíme jeho příčinám a vyvineme aktivitu, která nás přesvědčí, že nám nic nehrozí. Noční můry nás nutí bojovat s příšerami a nemůžeme se jim vyhnout. Pokud se svým představám v lucidních snech vědomě postavíme, často se příšery změní v neškodná zvířata nebo dokonce přátele. Získáme tak mocnou zkušenost, která nám umožní překonat naše děsivé noční představy.

Lucidní snění je neobyčejně živou formou mentálních přestav, tak realistických, že můžeme tyto představy sami realizovat jako myšlenkové konstrukce. Není proto překvapením, že řada lidí používá lucidní sny pro dosažení úspěchu ve svém životě. Lidé si v lucidních snech představují své veřejné vystoupení, obtížný rozhovor, řešení složitého problému, umělecké představení nebo sportovní výkon. Během lucidního snění mozek vyvíjí stejnou aktivitu jako během skutečného výkonu, neuronové obrazce jsou uspořádány stejně, jako před výkonem. Díky tomu se člověk může myšlenkově trénovat a snadněji dosáhnout úspěchu.

Naše sny mají neobyčejný tvořivý potenciál. Mozek je ve fázi REM značně aktivní a přitom není zatěžován smyslovými podněty. Díky tomu v našich představách vznikají neobvyklé kombinace jevů a objektů. Naše myšlení ve snech vytváří formy, které během bdění nemohou vzniknout, projevuje zvýšenou tvořivost nebo defektní myšlení, podle toho, jak tento jev chápeme. Lucidní snění může tuto tvořivost povzbudit. Stephen LaBerge tvrdí, že podle jeho výzkumu lidé po probuzení z lucidního snění vytvářeli o 29% více neobvyklých slovních spojení, než později během dne. Další studie porovnávala zážitky, představy během dne a vzpomínky na aktuální události se sny, které se objevují při lucidním snění. Zjistilo se, že tyto sny jsou mnohem tvořivější, než představy během dne a vzpomínky. Někteří lucidní spáči hledají v těchto snech svoji uměleckou inspiraci.

Stephen LaBerge tvrdí, že v určitých případech lze lucidní snění použít pro léčení, případně zlepšení fyzického zdraví. Všeobecně je známo, že pokud pacienti mají pozitivní představy, dobrou mysl a chuť do života, mohou snáze překonat fázi léčení. Proto někteří lidé používají lucidní snění pro překonání strachu, obav, snížení sociálního nebo sexuálního napětí, dosažení větší sebedůvěry nebo také pro zlepšení svého fyzického zdraví různými představami o svém těle. Stephen LaBerge dále tvrdí, že lucidní snění lze využít přímo v léčebném procesu, například při obnově neuromuskulární funkce poškozených končetin atd. Lidé se mohou lépe a dříve uzdravit z úrazů nebo nemocí, protože v lucidních snech překonávají svá fyzická omezení. Některým lidem může lucidní snění přinášet sexuální uspokojení (plně uspokojivý sexuální sen vyžaduje jen dobrou mentální stimulaci).

Transcendentální zážitky a paranormální jevy

Problematiku lucidního snění, jakkoliv podloženou určitým studiem a výzkumem, zcela znevažují a zesměšňují úvahy stoupenců transcendentálních zážitků a paranormálních jevů.

Například Stephen LaBarge je přesvědčen, že jeho zkušenosti s lucidním sněním dokazují fakt, že svět, který vnímáme, je konstrukcí naší mysli. Tento koncept je základem spirituálních metod, při nichž je překračována každodenní zkušenost. Lucidní snění řadě hledačů pravdy přináší řešení spirituálních otázek. Lucidní snění vede nejen k otázkám o podstatě reality, ale také o příčinách transcendentálních zážitků.

Stephen LaBerge a Howard Rheingold ve své knize "Exploring the World of Lucid Dreaming" (1990) popisují některé případy lidí, kteří cestou lucidního snění dosáhli souladu s Nejvyšším, hlubokého pokoje a Nového smyslu svého života.

Řada lidí je pevně přesvědčena o realitě paranormálních jevů, zejména v předpovídání budoucnosti. Stoupenci paranormálních jevů (psychotroniky) někdy vytvářejí přinejmenším podivné hypotézy, jako český psychotronik Zdeněk Rejdák v knize "Perspektivy telepatie. Slavné psychotronické fenomény 20. století" a Ivo Weisner ve své knize "Světlo dávných věků". Oba autoři v těchto knihách přicházejí s vlastní hypotézou univerzálního informačního pole, kterou ovšem nemohou ničím podpořit a vycházejí jen ze své fantazie. Lidé s dostatečným fyzikálním vzděláním musí jejich hypotézy z řady fyzikálních a matematických důvodů odmítnout.

Přesto řada lidí v předpovídání budoucnosti pomocí snů pevně věří, protože sami zažili události, které se jim nejprve zdály ve snu. Dokázat, že nějaká subjektivní zkušenost je mylná, totiž dost dobře nelze.

Na druhé straně existuje přijatelné vysvětlení. Určité zlomky informace kvůli malým poruchám činnosti mozku (jako u každého biologického orgánu) přecházejí z krátkodobé do dlouhodobé paměti a proto se domníváme, že jsme danou situaci nebo jev ve snu již někdy viděli. Ve skutečnosti jde jen o nejasný pocit, že jsme na daném místě již byli, že jsme danou situaci již zažili ve snu, ale nemůžeme si ji přesně vybavit.

Další lidé se domnívají, že jim lucidní snění umožňuje cestovat v čase. Neexistují však naprosto žádné důkazy nebo průkazné fyzikální experimenty, pouze subjektivní tvrzení, která lze snadno vyvrátit, pokud je obsah snů zaznamenán a porovnán s budoucími událostmi nebo s detaily v minulosti.

Kolem lucidního snění se pohybuje řada lidí, kteří věří v naprosté nesmysly. Příkladem je tzv. "Akademie vzdáleného vnímání prostoročasem" (Academy of Remote Viewing through Space and Time). Její představitelé věří (za tučné zisky), že mají vrozenou schopnost vzdáleného vnímání a ovlivňování naší reality prostřednictvím "vibrací mysli" a "Skryté síly". Hovoří o jakémsi "kvantově skákajícím svobodném člověku 21. století" a jakési "Matici" vašeho života. Lucidní snění je pro ně velmi častým nástrojem nahlížení do "Universální Mysli".

Kromě toho, že jde o naprostý blábol, jde především o skvělý kšeft. Například nabízejí "posílení vašeho já" prostřednictvím svých "profesionálních nahlížečů" za pouhých 135 dolarů za hodinu, dále nabízejí různé instruktážní kazety, knihy, příručky. Za pouhých 98 dolarů můžete získat kompletní instruktážní kurs vzdáleného vnímání, který je složen ze šesti audiokazet. Za další peníz můžete získat další nutné instrukce prostřednictvím e-mailu nebo telefonu a celoživotní členství v Akademii vzdáleného vnímání.

Pavědy se zdáním vědy

Lucidní snění je přinejmenším zajímavým koníčkem některých lidí, ale především skvělým obchodem. Všechny podobné aktivity, ať nabízejí odhalení netušených duševních schopností, posílení vlastního sebevědomí, zázračné léčení nebo vstup do mystických světů, mají zhruba stejný scénář.

Prostřednictvím "důvěryhodného odborníka", pokud možno s vysokoškolským nebo dokonce akademickým titulem, se vytvoří zdání vědeckého výzkumu. Nebojte se, že si tento "odborník" zničí svoji vědeckou kariéru. Ve vědě totiž není jednoduché uspět. Vysoké školy opouští řada absolventů, kteří pro teoretickou vědeckou práci nemají dostatečné schopnosti nebo raději odcházejí do praxe z vyhlídkou mnohem lepšího platu. Tito lidé se dobře uplatňují v aplikovaném výzkumu a vývoji, například v průmyslu nebo v medicíně, ve státním sektoru nebo u soukromých firem. Někdy potřebné předpoklady a schopnosti praxí získají a věnují se pak aplikované nebo čisté vědě.

Je pouze věcí svědomí a sebeúcty, zda se někteří z nich nezaprodají nějaké pavědě, které snad i věří. Zejména pokud takto získají obdiv, stoupence svých hypotéz, prestiž mezi těmito stoupenci a především - dostatečně velké peníze.

Většinou však tento "důvěryhodný odborník" nemá žádné odborné vzdělání, které by ho opravňovalo kvalifikovaně se vyjadřovat k vědnímu oboru, v němž prezentuje svůj "objev" nebo "metodu".

Tento "odborník" vymyslí "vědecký objev" nebo vytvoří "metodu" a publikuje několik článků. Obvykle v nich cituje jen sám sebe, případně několik svých dalších "kolegů". V článcích nejsou diskutovány žádné jiné objevy nebo metody, než pouze ty vlastní. Autor obvykle nepoužívá standardní vědecké metody, jako je vytváření hypotéz a jejich falzifikace měřením, experimentem nebo pozorováním. Zejména však je vůči popisovanému objevu zcela nekritický. Takové články samozřejmě nejsou publikovány v žádných prestižních odborných časopisech daného oboru a mají nulový nebo velmi nízký citační index (pokud se některý vědec uvolí provést oprávněnou kritiku).

Autor na tyto své "odborné články" rychle navazuje řadou "populárně odborných" knih, v nichž vysvětluje svoje "metody", "výzkum" a "objevy" široké veřejnosti. Vydavatelem těchto knih je obvykle jediná společnost, která často nese nějaký solidně vypadající název, jako třeba "Ústav lucidního snění", "Ústav atlantologie" nebo třeba "Duchovní univerzita Bytí".

Jediným cílem těchto knih a společností je přilákat co nejširší veřejnost. První knihy mají lákavý nebo bombastický název a zářivou barevnou obálku a slibují zázraky různého typu: zdokonalení osobnosti, posílení a rozvoj vlastních schopností, odhalení dosud netušených možností, dosažení úspěchu, odstranění a překonání problémů, neobyčejné zážitky, řešení tajemství a záhad, kontakty s Univerzálním Bytím, přátelství bytostí ze souhvězdí Labutě atd. Další knihy pak využívají toho, že čtenáři již "svého" autora a předmět jeho "výzkumu" dobře znají.

Tyto knihy obvykle podrobně popisují "vědeckou" metodu, jak slibovaných "zázraků" dosáhnout. Neobsahují žádné kritické hodnocení, ale připomínají, že pouze pečlivým a správným použitím metody lze dosáhnout úspěchu. Čtenář je přesvědčován, že musí zakoupit další knihy, instruktážní příručky a přístroje, a že se musí zúčastnit speciálních kursů, kde se naučí vše potřebné. Na těchto kursech je dále přesvědčován, že se musí zúčastnit dalších rozšiřujících a zdokonalovacích kursů a že si musí koupit další příručky a přístroje, aby "metodu" nebo využití "objevu" dovedli k dokonalosti.

Autor pochopitelně publikuje nadšené ohlasy svých příznivců. Kritické ohlasy jsou z pochopitelných důvodů opomenuty. Člověk velice rád uvěří tomu, čemu sám chce věřit, a rád se nechá přesvědčovat o svých mimořádných schopnostech a potenciálních možnostech, které ho stavějí nad ostatní.

Psychika člověka, jeho chování, myšlení a pocity jsou velmi složité a z velké části neprobádané. Proto se v této oblasti skryje celá řada šarlatánů a podvodníků, které je někdy velmi obtížné odhalit. Psychika člověka přitahuje ohromnou pozornost lidí, kteří zde hledají něco, co by jejich obyčejné životy povzneslo nad ostatní, co by prokázalo, že jsou něčím výjimeční a zvláštní, jen použít tu správnou "metodu" nebo "objevy".

Ostatně na principu překonávání obyčejnosti a všednosti je postavena celá reklama, komerční televize a bulvární tisk.

Jak se bránit? Používáním střízlivého rozumu a kritického myšlení. Každá metoda, která nabízí během několika dní nebo týdnů cokoliv bez poctivého úsilí, trpělivé práce, tvořivého myšlení, je totiž pochybná.

Odkazy:

[X1]What is Lucid Dreaming? The Lucid Dreaming Guild for the Physically Challenged.

[X2] The Cerebral Institute of Discovery.

[X3] The Lucidity Institute.

[X4] New Mind. Hemi Sync tapes, CDs, Videos, Mind Machines, lucid dreaming devices, biofeedback, yoga and more

[X5]SpiritWeb: Lucid Dreaming.

[X6] The Association for the Study of Dreams.

[X7] The Dream Tree.

[X8] Academy of Remote Viewing through Space and Time.

[X9]The Lucid Dreamer's Reference Guide.

[X10]Dream Emporium.

[X11]Lucid Dreaming Can Be Learned and Utilized.

[I1] From: olaf@bigred.ka.sub.org (Olaf Titz) Subject: Dreams FAQ Pt.1/4: General Information, dream interpretation. Organization: private Linux site, southern Germany Date: Sat, 20 May 1995 13:35:29 GMT

[I2] Stephen LaBerge: Lucid dreaming: Evidence that REM sleep can support unimpaired cognitive function and a methodology for studying the psychophysiology of dreaming. The Lucidity Institute, Box 20064, Stanford CA 94309 slab@psych.stanford.edu

[I3] LaBerge, S. & DeGracia, D.J. (2000). Varieties of lucid dreaming experience. In R.G. Kunzendorf & B. Wallace (Eds.), Individual Differences in Conscious Experience (pp. 269-307). The Lucidity Institute, Box 2364, Stanford, California 94309; slab@psych.stanford.edu

[I4] Stephen LaBerge, Ph.D.: Lucid Dreaming: Psychophysiological Studies of Consciousness during REM Sleep. The Lucidity Institute, Box 2364, Stanford, California 94309; slab@psych.stanford.edu

[I5] Stephen LaBerge and Lynne Levitan: Validity Established of Dreamlight Clues for Eliciting Lucid Dreaming.

[1] Rejdák, Zdeněk; Drbal, Karel: Perspektivy telepatie. Slavné psychotronické fenomény 20. století. Rozšířené a doplněné vydání. Nakl. Eminent, P.O. Box 298, 111 21 Praha 1. 1995. ISBN: 80-85876-08-6

[2] Weisner, Ivo: Světlo dávných věků. nakl. AOS Publishing, Resslova 40, 400 01 Ústí nad Labem, 1996 ISBN: 80-901919-4-0 (AOS Publishing)