Ústřední zpravodajská služba CIA
 
zpracoval: Jiří Svršek

Ústřední zpravodajská služba CIA (the Central Intelligence Agency) vznikla v roce 1947 podpisem Zákona o národní bezpečnosti prezidentem Harry Trumanem. Zákon o národní bezpečnosti pověřil Ředitele ústředního zpravodajství (DCI, the Director of Central Intelligence) koordinací všech národních výzvědných činností, vyhledáváním vzájemných souvislostí, vyhodnocováním a šířením zpravodajských informací, které se dotýkají národní bezpečnosti Spojených států.

10. června 1997 byl jmenován do funkce Ředitele ústředního zpravodajství George J. Tenet. Ředitel ústředního zpravodajství je současně šéfem Zpravodajské skupiny Spojených států (the United States Intelligence Community), hlavním poradcem prezidenta v oblasti zpravodajské činnosti týkající se národní bezpečnosti a šéfem Ústřední zpravodajské služby CIA.

Ústřední zpravodajská služba CIA je nezávislá organizace, která je zodpovědná prezidentovi Spojených států prostřednictvím Ředitele ústředního zpravodajství. Veřejná kontrola je zajištěna výbory amerického kongresu.

Hlavními úkoly CIA je podpora prezidenta Spojených států, Rady národní bezpečnosti a všech oficiálních osobností, kteří se zabývají a vykonávají politiku národní bezpečnosti. Tato podpora spočívá v následujících bodech:

- Poskytování přesného a podrobného zahraničního zpravodajství o oblastech dotýkajících se národní bezpečnosti.

- Provádění protišpionážní činnosti, zvláštní činnosti a dalších funkcí souvisejících se zahraničním zpravodajstvím a národní bezpečností podle pokynů prezidenta.

Základním úkolem CIA je shromažďovat a vyhodnocovat informace a odhalovat činnost zahraničních zpravodajských služeb. Pomáhá prezidentovi a vládě Spojených států při rozhodování v otázkách národní bezpečnosti. CIA neprosazuje žádnou politiku, ale je nezávislým zdrojem zpravodajských informací pro politickou moc. CIA provádí akce na základě pověření prezidenta v souladu se zákonem.

CIA svoji činnost podporuje výzkumem, vývojem a využitím moderních špičkových technologií pro zpravodajské účely. Jako samostatná organizace CIA slouží také jako nezávislý analytický nástroj a těsně spolupracuje s ostatními organizacemi, které se zabývají výzvědnou a zpravodajskou činností. Tím je zajištěno, že zpravodajské informace, které slouží vládě Spojených států, jsou dostatečně spolehlivé a kvalitní.

Po pádu komunistického bloku ve východní a střední Evropě počátkem 90. let 20. století došlo k ukončení studené války a vymizení hrozby světového válečného konfliktu. Spojené státy od základů přebudovaly svoji zahraniční politiku a problematika národní bezpečnosti se posunula do jiných oblastí. CIA se dnes zabývá novými problémy národní bezpečnosti:

- Vytvoření zvláštních mezioborových středisek pro řešení vysoce závažných problémů, jako je nešíření jaderných zbraní, boj proti terorismu, kontrašpionáž, boj s mezinárodně organizovaným zločinem, boj proti pašerákům drog a zpravodajství o pašování zbraní.

- Prosazování těsnější spolupráce různých oborů, které se zabývají shromažďováním a analýzou informací z různých zdrojů.

- Aktivní analytická činnost zaměřená na analýzu různých zdrojů informací, které se dotýkají národní bezpečnosti Spojených států.

- Posílení efektivity činnosti zpravodajských organizací zajišťováním společně využívaných služeb v oblasti analýzy a sdílením různých databází informací. Strategická spolupráce s jinými zpravodajskými organizacemi v oblastech výzkumu a vývoje technologií.

CIA se adaptovala na nové metody shromažďování informací. Tím zajišťuje podporu klíčovým uživatelům informacím, jimž pomáhá naplnit jejich požadavky ve světě po ukončení studené války.

Zástupcem ředitele CIA je generál John A. Gordon, který byl do funkce jmenován 31. října 1997. Zástupce ředitele asistuje řediteli při plnění jeho povinností šéfa CIA a Zpravodajské skupiny a přejímá jeho pravomoci v případě nepřítomnosti ředitele nebo pokud ředitel není schopen svoji funkci zastávat.

Výkonným ředitelem CIA je David W. Carey. Výkonný ředitel organizuje každodenní činnost CIA.

Ředitelství zpravodajství je analytickou skupinou CIA a je zodpovědné za shromažďování a analýzu zpravodajských informací z klíčových zahraničních zdrojů.

Ředitelství vědy a technologie vytváří a aplikuje nové technologie pro moderní metody shromažďování informací.

Ředitelství operací zodpovídá za utajované shromažďování zahraničních informací.

Ředitelství správy zajišťuje správní činnosti CIA v oblastech komunikací, bezpečnosti, lidských zdrojů a logistiky.

Středisko pro studium zpravodajství udržuje všechny dostupné historické materiály CIA a podporuje studium zpravodajských informací.

Kancelář generálního právního zástupce pomáhá řediteli CIA ve všech právních otázkách souvisejících s jeho funkcí šéfa CIA a šéfa Zpravodajské skupiny. Kancelář je právním poradcem CIA.

Kancelář veřejných záležitostí pomáhá řediteli CIA při vystupování před hromadnými sdělovacími prostředky, zajišťuje politiku CIA před veřejností. Tato kancelář zajišťuje veškeré kontakty s médii.

CIA pečlivě vybírá kvalifikované odborníky téměř ze všech oblastí vědy a techniky. Pro CIA pracují vědci, inženýři, ekonomové, lingvisté, matematikové, počítačoví odborníci, ale také účetní a sekretářky. Řadu odborníků poskytují pro CIA různé akademické instituce a univerzity. Tito odborníci provádějí pro CIA výzkum, vyhodnocování informací nebo zpracovávají zprávy. Uchazeči o práci pro CIA musí mít univerzitní vzdělání a musí být ochotni se přestěhovat do oblasti Washingtonu, D.C. Výběr nových zaměstnanců provádí CIA velice pečlivě pomocí psychologických, odborných a lékařských testů.

CIA nezveřejňuje ani počet svých zaměstnanců, ani rozpočet. Rozpočet CIA ale není neomezený, jak se někteří lidé domnívají. Informace o počtu zaměstnanců a velikost rozpočtu jsou dostupné některým výborům amerického kongresu a senátu. Finanční zdroje pro činnost CIA jsou poskytovány stejným způsobem, jako všem ostatním vládním institucím.

V roce 1997 byla poprvé v historii zveřejněna celková částka vynaložená na činnost zpravodajských služeb, jejichž součástí je také CIA. V roce 1997 bylo vynaloženo 26,6 miliardy dolarů, v roce 1998 bylo vynaloženo 26,7 miliardy dolarů.

Kvůli dopravním problémům ale zejména z důvodu bezpečnosti a utajení CIA neumožňuje veřejnosti přístup do správních budov. Ve výjimečných případech jsou umožněny návštěvy vědeckých odborníků nebo jiných civilních skupin. Stručné informace o CIA jsou dostupné na WWW stránkách [X1].

Na druhé straně CIA ročně publikuje tisíce stránek různých dokumentů. Řada těchto dokumentů má historický význam nebo osobní význam. Tyto dokumenty byly odtajněny na základě výnosu 12958 prezidenta Spojených států o jednotném systému pro nakládání s informacemi, které mají vztah k národní bezpečnosti a na základě Zákona o svobodě informací a Zákona o ochraně osobnosti. Podle těchto zákonů občané Spojených států mají právo na informace o činnosti americké vlády a o vlastní osobě. CIA vyřizuje tisíce případů ročně a udržuje Elektronické dokumentační středisko (the Electronic Document Release Center) na [X2]. Některé informace veřejného zájmu nebo historické hodnoty jsou také dostupné v americkém Úřadu národních archivů a záznamů (National Archives and Records Administration).

Na svých WWW stránkách [X1] CIA často zveřejňuje informace pro veřejnost. Tyto WWW stránky obsahují obecné informace o CIA, odtajněné publikace, projevy a výpovědi před výbory amerického kongresu, tiskové zprávy a články, informace o zaměstnání a základní reference včetně faktografické publikace CIA World Factbook, která obsahuje informace o zahraniční ekonomice a politice, mapy států světa a adresáře zahraničních oficiálních představitelů. Publikace v seznamu Kanceláře CIA pro veřejné záležitosti lze zakoupit mimo jiné v kongresové knihovně.

Většina publikací CIA je ovšem tajná a veřejně nedostupná.

Podle zákona CIA nesmí shromažďovat zahraniční zpravodajství týkající se domácích aktivit amerických občanů. Jejím úkolem je shromažďovat informace o zahraničních rozvědkách a zahraničních kontrarozvědkách. Na základě výnosu prezidenta číslo 12333 z roku 1981 a podle směrnic Ředitele CIA, které schválil Nejvyšší soudce Spojených států, CIA nesmí shromažďovat zpravodajské informace namířené proti americkým občanům. Tyto informace lze shromažďovat výlučně pro oprávněné zpravodajské účely, například při důvodném podezření, že sledovaná osoba provádí špionáž nebo vyvíjí činnost mezinárodního terorismu. Směrnice CIA vyžadují dohled nad takovým shromažďováním zpravodajských informací a na použité metody se mohou vztahovat omezení Nejvyššího soudce. Tyto směrnice platí pro CIA od 70. let 20. století.

Pouze prezident Spojených států může nařídit, aby CIA provedla tajnou akci. Tuto akci obvykle doporučuje Rada národní bezpečnosti (the National Security Council). O tajných akcích se uvažuje pouze v případech, kdy Rada národní bezpečnosti rozhodne, že závazky americké zahraniční politiky nelze splnit standardní diplomatickou cestou a vojenská akce by byla krajním řešením. CIA může provést zvláštní akci v zahraničí na podporu zahraniční politiky Spojených států v případě, kdy role americké vlády musí zůstat veřejnosti utajena. Z takové akce se pak Ředitel CIA musí zodpovídat před dozorčími výbory amerického Kongresu.

CIA podporuje snahy americké vlády v boji proti mezinárodnímu terorismu shromažďováním a vyhodnocováním informací o různých zahraničních teroristických skupinách a jednotlivcích. CIA také spolupracuje se spřátelenými zahraničními vládami, s nimiž si vyměňuje informace o teroristických skupinách a akcích.

CIA byla obviněna z organizování vražd a z podpory pašování drog. Výnos 12333 z roku 1981 důrazně zakazuje, aby se CIA přímo nebo nepřímo podílela na vraždách. Dohled nad dodržováním tohoto výnosu zajišťuje vnitřní bezpečnostní služba CIA a dozorčí výbory amerického Kongresu.

Pro nedávné bezdůvodné tvrzení, že CIA se podílí na pašování drog, nenalezl generální inspektor CIA žádné důkazy, které by potvrzovaly, že zaměstnanci CIA se podíleli jakýmkoliv způsobem na podpoře jednotlivců nebo organizací pašeráků drog. CIA dnes hraje rozhodující roli v boji s pašeráky drog poskytováním zpravodajských informací Úřadu pro potírání drog (the Drug Enforcement Administration) a Federálnímu úřadu vyšetřování FBI (the Federal Bureau of Investigation).

Odkazy:

[X1] Central Intelligence Agency.

[X2] the CIA's Electronic Document Release Center.


časopis o přírodě, vědě a civilizaci