Myšlením k bohatství

zpracoval: David Kozák

Kapitola 1: MYŠLENKY MAJÍ VÁHU

"Myšlenky mají značnou váhu," zejména tehdy, jsou-li spojeny s pevně stanoveným cílem, vytrvalostí a palčivou touhou proměnit je v bohatství či jiné materiální statky.

Příkladem může být životní úspěch Edwina C.Barnese, který se jednoho dne rozhodl, že se stane obchodním partnerem Thomase A.Edisona.

Přesto, že jeho situace nebyla dobrá, vydal se k Edisonovi. Ten jej sice přijal, ale Barnes příliš dobře nevypadal, takže ani nemohl zapůsobit, přesto na tento první pohovor Edison později vzpomíná: "Stál přede mnou a vypadal jako obyčejný pobuda, ale ve výrazu tváře měl něco, co dávalo tušit, že je pevně rozhodnut dosáhnout toho, za čím přišel."

Edison Barnese přijal, i když jen jako velmi málo placeného pomocníka. Pak ubíhaly měsíce, ale nic se nedělo, jen Barnesova touha stát se Edisonovým partnerem neustále sílila. A nakonec došlo ke změně. Edisonovy se podařilo upravit jeden přístroj, ale nikdo z jeho prodejců jej nechtěl, mysleli si, že je neprodejný. Ne tak Barnes, nabídl se, že přístroj bude prodávat a dařilo se mu tak, že se postupně stal výhradním prodejcem tohoto přístroje pro celé Spojené státy. Nakonec spolupráce s Edisonem Barnesovi vynesla velké peníze, ale hlavně prokázal, že skutečně mají myšlenky velkou váhu.

Barnes tak dokázal, že mají pravdu psychologové, kteří tvrdí, že "když je člověk na něco skutečně připraven, přijde to samo."

Proč jste "strůjcem svého osudu"

Je prokázáno, že jsme schopni ovládat své myšlenky. Náš mozek je totiž magnetizován myšlenkami, které máme ve své mysli, a ty "přitahují" lidi, události, životní okolnosti, které jsou s nimi v souladu.

To znamená, že než se pustíme do shromažďování bohatství, musíme přesvědčit svou mysl, že chceme zbohatnout. To naši mysl přivede do stavu, že nás touha po penězích povede k plánům, jak je získat.

Kapitola 2: TOUHA

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit a čemu dokáže uvěřit, toho lze dosáhnout.

Když E.C.Barnes seskočil z vlaku a vyrazil do kanceláře T.A.Edisona, celou cestu pracovala jeho mysl na plné obrátky, viděl sám sebe, jak stojí před Edisonem, jak jej žádá o možnost splnění snu, možnost spolupráce. Nešlo o touhu nebo přání, šlo o definitivní rozhodnutí.

O několik let později Barnes stál v téže kanceláři, ale již jako obchodní partner Thomase Alvy Edisona, slavného vynálezce.

Barnes uspěl, protože si vytyčil definitivní cíl a k tomuto cíli zaměřil všechnu svou energii, sílu vůle, své snažení ...

Jeho jedinou touhou se stala vidina spolupráce s Edisonem, měl jen dvě možnosti: splnění touhy, nebo úplný krach. Odřízl si všechny cesty k ústupu. Buď zvítězí, nebo padne!

Šest typů, jak proměnit touhu v bohatství

Metoda s jejíž pomocí lze touhu po bohatství proměnit v její finanční ekvivalent, sestává ze šesti určitých praktických kroků:

1. Stanovte si v duchu přesnou částku peněz, po které toužíte. Přesné určení částky má praktické psychologické opodstatnění, což si vysvětlíme v další kapitole.

2. Přesně vymezte co hodláte poskytnout za tyto peníze. Vždy totiž platí zásada, něco za něco ...

3. Určete přesné datum, kdy máte v úmyslu vlastnit částku, po níž toužíte.

4. Stanovte si podrobný plán, jak svou touhu uskutečnit a začněte jej neprodleně uskutečňovat, ať jste připraveni nebo ne.

5. Napište jasné, stručné prohlášení o částce, kterou chcete získat, určete si časovou hranici k jejímu získání, uveďte co za ni hodláte dát jako protihodnotu a jasně popište plán, podle kterého chcete částku nashromáždit.

6. Toto písemné prohlášení čtěte dvakrát denně, jednou před spaním, podruhé ráno po probuzení. Během čtení si peníze představujte a věřte tomu, že vám již patří.

Užití těchto šesti kroků nevyžaduje žádnou dřinu, oběti ani vzdělání, za to vyžaduje dostatečnou obrazotvornost, abyste pochopili, že získání peněz nelze ponechat náhodě, přízni osudu nebo štěstí. Je skutečností, že všichni, kteří nashromáždili velké jmění prošli fází snění, nadějí, tužeb a plánování.

Nikdy nedosáhnete velkého bohatství, dokud se nedokážete "rozpálit" touhou po penězích a uvěřit, že budou vaše.

Velká moc velkých snů

Až budete uvažovat nad tím, jak dosáhnout bohatství, nepřipusťte, aby se vašim snům někdo vysmíval. Je-li věc, kterou si přejete dělat, správná a vy v ni věříte, neváhejte a pusťte se do ní! Vyslovte svůj sen a nevšímejte si toho, co "řeknou lidi", když vás potká dočasný nezdar, protože "lidi" zřejmě nevědí, že každý neúspěch v sobě nese zárodek stejně velkého úspěchu.

Praktičtí snílci se nevzdávají !

Pamatujte si, že všichni, kteří dosáhli cíle, prošli zprvu svízelnými začátky a mnoha urputnými boji, než se jim podařilo "to někam dotáhnout". V životě úspěšných lidí dochází obvykle k obratu v okamžiku určité krize, jejíž zásluhou jsou konfrontováni se svým "druhým já". Jestliže si člověk něco přeje, neznamená to ještě, že je zralý své přání realizovat. Dosáhnout cíle je připraven teprve tehdy, když uvěří, že uspěje. Jeho mysl musí být ve stavu přesvědčení, nikoli pouhé naděje nebo přání. Musí být otevřená novým myšlenkám, nechat se inspirovat vírou a odvahou.

Mysli! ... a vydělej peníze.

Kapitola 3: VÍRA

Mysl nemá hranic kromě těch, které sami uznáme.
Chudoba i bohatství pocházejí z myšlení.

Jak rozvinout svou víru

Následující definice vám umožní pochopit, jakého významu nabývá princip autosugesce při převodu touhy na její hmotný nebo peněžní ekvivalent. Zní takto:

Víra je stav mysli, který může být vyvolán nebo vytvořen v podvědomí autosugescí pomocí ujišťování nebo opakovaných příkazů.

Nikdo není "odsouzen" ke smůle

Podvědomí převádí na hmotný ekvivalent myšlenkové impulsy negativní či destruktivní povahy se stejnou pohotovostí, s jakou se řídí myšlenkovými impulsy pozitivní či konstruktivní povahy. To vysvětluje zvláštní jev, postihující miliony lidí, takzvané "neštěstí" či "smůlu".

Existuje řada lidí pevně přesvědčených, že jsou k chudobě a neúspěchu "odsouzeni" nějakou zvláštní mocí, která se vymyká jejich kontrole. Tímto negativním přesvědčením, které jejich podvědomí převzalo a zhmotnilo, sami své vlastní "neštěstí" vytvářejí.

Podvědomá mysl převede do materiální podoby těmi nejpřímějšími a nejpraktičtějšími dostupnými prostředky jakýkoli příkaz, který je jí dán ve stavu přesvědčení či víry, že bude splněn.

Podstatné je, abyste ve vaší mysli podporovali kladné emoce jako dominantní síly a záporným emocím jste se bránili - a nebrali je na vědomí.

Víra je stav mysli, který lze navodit autosugescí

Víra je "věčným elixírem", který myšlenkám vdechuje život, sílu a činorodost.

Je prokázáno, že člověk nakonec uvěří každému opakovanému tvrzení, ať už je pravdivé či nikoliv. Znovu a znovu opakovaná lež se stává pravdou. A co víc, člověk nakonec uvěří, že je to pravda. Každý člověk je tím, čím je díky dominantním myšlenkám, jimiž zaměstnává svou mysl. Myšlenky, které ve své mysli chová záměrně, živí je svou náklonností a váže na ně jednu nebo více emocí, vytvářejí motivační síly, které pak řídí a kontrolují veškeré jeho pohyby, činy a skutky.

Myšlenky prostoupené emocionálním zabarvením vytvářejí "magnetickou" sílu, která přitahuje další podobné nebo příbuzné myšlenky.

Všechny myšlenky, nápady, plány nebo záměry, které člověk ve své mysli chová, přitahují další, jim "příbuzné", jsou jimi násobeny a rostou, až se nakonec stanou dominující motivační silou jedince, v jehož mysli se nacházejí.

A teď si řekněme, jak tento původní plán nebo záměr "nasadit do hlavy." Je to jednoduché. Každý plán se dá do mysli vložit opakováním myšlenky. Z toho důvodu je nutno si dvakrát denně číst nahlas vámi sestavené prohlášení o vašich záměrech a snech, dokud tyto zvukové kmity neproniknou do vašeho podvědomí.

Recept na sebedůvěru

1. Vím, že je v mé moci dosáhnout mého cíle, a proto požaduji sám na sobě, abych vytrvale a neochvějně směřoval k jeho dosažení. Zde tímto slibuji, že učiním vše k jeho naplnění.

2. Uvědomuji si, že myšlenky, převládající v mé mysli, se nakonec zhmotní v čin a postupně se přemění v reálnou věc. Proto budu denně půl hodiny soustředěně myslet na to, jakým člověkem se chci stát, abych si ve své mysli vytvořil jasnou představu.

3. Vím, že díky autosugesci si každá touha, kterou neustále zaměstnávám svou mysl, nakonec najde nějaký praktický prostředek ke svému naplnění. Proto zasvětím deset minut denně rozvíjení potřebné sebedůvěry.

4.Písemně jsem jasně formuloval svůj životní cíl, o který nikdy nepřestanu usilovat, dokud nezískám dostatečnou sebedůvěru k jeho dosažení.

5. Jsem si plně vědom, že žádný majetek ani postavení nemohou mít dlouhého trvání, jestliže nejsou získány na základě pravdy a spravedlnosti. Nebudu se proto podílet na žádných transakcích, které by mohly poškodit zúčastněné strany. Dosáhnu úspěchu tím, že k sobě budu přitahovat potřebné síly a využívat spolupráce s ostatními. Přesvědčím je, aby mi sloužili, a to tím, že v sobě budu pěstovat lásku k celému lidstvu, protože vím, že negativní postoj k druhým mě nikdy nemůže dovést k úspěchu. Získám si důvěru lidí svou vírou v ně i v sebe. Pod toto prohlášení se podepíšu, naučím se mu nazpaměť a budu je jednou denně hlasitě přeříkávat prodchnut vírou, že postupně ovlivní mé myšlenky a jednání tak, že se stanu soběstačným a úspěšným člověkem.

Kapitola 4: AUTOSUGESCE

Autosugesce je termín zahrnující veškerou sugesci a stimuly, které člověk vědomě předkládá své mysli prostřednictvím svých pěti smyslů. Je to prostředek ovlivňování vlastního já, prostředek komunikace mezi tou částí mysli, v níž dochází k uvědomělému myšlení, a podvědomím. Dominantní myšlenky, které člověk ponechá ve vědomí se proto samovolně prolínají do podvědomí a ovlivňují ho svým obsahem.

Tajemství duševní síly

Pro všechny lidi je typická skepse, s jakou přijímají nové myšlenky. Budete-li se však řídit zde uvedenými pokyny, vystřídá tuto skepsi brzy přesvědčení, a to postupně vykrystalizuje v absolutní víru.

Člověk je pánem svého pozemského osudu, dokáže totiž přetvářet sám sebe, neboť je v jeho moci ovlivňovat své podvědomí.

Skutečná proměna touhy v peníze se neobejde bez užití autosugesce jako prostředku, jehož pomocí může člověk proniknout ke svému podvědomí a ovlivňovat je.

Kapitola 5: ODBORNÉ ZNALOSTI

Jsou dva druhy znalostí, obecné a odborné. Při získávání peněz se uplatňují hlavně znalosti odborné. Ovšem samotné znalosti přinesou peníze pouze tehdy, jsou-li zformovány a inteligentně řízeny praktickými plány činnosti s definitivním cílem získat peníze.

Vzdělaný člověk není nutně ten, kdo oplývá hojností obecných či odborných znalostí. Vzdělaný člověk je ten, kdo rozvinul schopnosti své mysli natolik, že je mu dostupné vše, co si zamane, aniž by se dotkl práv ostatních.

Kde hledat spolehlivé zdroje vědění

Když shromáždíte všechny potřebné znalosti, musíte je uspořádat a využít k určitému záměru pomocí praktických plánů. Znalosti mají cenu jen tehdy, slouží-li nějakému vhodnému účelu. Úspěšní lidé si své odborné vzdělání, související s jejich hlavním životním záměrem, podnikáním nebo povoláním, neustále doplňují.

Imperativem dnešní doby je - SPECIALIZACE !!!

Nemusíte začínat od píky

Díky předem naplánované prezentaci (většinou písemnou formou) je možné, s využitím dosaženého vzdělání a praxe, získat určité postavení v práci mnohem dříve, než by se to podařilo bez ní. (viz kapitola sedm)

Kapitola 6: OBRAZOTVORNOST

Obrazotvornost je v pravém slova smyslu dílnou, ve které všechny plány člověkem stvořené dostávají tvar. Pomocí imaginačních schopností mysli se impuls, touha proměňuje, formuje se a dává se do pohybu.

Dvě formy obrazotvornosti

Syntetická imaginace: s její pomocí člověk může "uspořádat" staré myšlenky, nápady či plány do nových kombinací. Tato schopnost nic nevytváří. Pouze pracuje s materiálem - se zkušenostmi, vzděláním a pozorováním - kterým je živena.

Tvořivá imaginace: Díky ní přicházejí "vnuknutí" a "inspirace". Tato schopnost zprostředkovává člověku všechny základní a nové myšlenky. S její pomocí se může jedinec "naladit" do podvědomí jiných lidí nebo s ním komunikovat.

Kapitola 7: ORGANIZOVANÉ PLÁNOVÁNÍ

Jedním z kroků vedoucích k úspěšné přeměně touhy v realitu je vypracování konkrétního praktického plánu nebo plánů, jimiž lze tuto proměnu uskutečnit.

Nyní dostaneme pokyny, jak tyto plány vytvořit:

a) Spojte se se skupinou tolika lidí, kolik jich bude třeba k vypracování vašeho plánu (plánů) na hromadění peněz - využijte přitom principu "mozkového trustu". (Tohoto pokynu je třeba bezpodmínečně uposlechnout. Nezanedbejte to.)

b) Než dáte dohromady svůj "mozkový trust", rozmyslete si, co můžete jednotlivým členům nabídnout vy. Nikdo nebude donekonečna pracovat bez nějaké kompenzace. Odměna však nemusí být bezpodmínečně finančního rázu.

c) Zařiďte to tak, abyste se se členy svého "mozkového trustu" setkávali alespoň dvakrát týdně, nebo častěji, a společně jste pracovali na zdokonalení nezbytného plánu na získání peněz.

d) Ve svém "mozkovém trustu" musíme dosáhnout s ostatními členy dokonalého souladu. Jestliže se vám to nezdaří, počítejte s neúspěchem. Princip "mozkového trustu" se nemůže uplatnit tam, kde nevládne dokonalý soulad.

Mějte na paměti:
1. Pustili jste se do podniku, který má pro vás nesmírný význam. Abyste si mohli být jisti úspěchem, nesmí mít vaše plány jedinou chybičku.
2. Musíte využít zkušeností, vzdělání, vrozených schopností a obrazotvornosti jiných lidí. Všichni, kdo hromadili velkýmajetek, si počínali právě tak.

Jestliže Váš první plán selže -> zkuste jiný !!!

Na světě existují zhruba dva typy lidí. První typ je vůdčí, ti druzí jsou stoupenci, následovníci. Mnoho velkých vůdců začalo v postavení následovníka. Stali se velkými vůdci, protože byli inteligentními následovníky. S několika výjimkami lze říci, že člověk, který nedokáže inteligentně následovat vůdčí osobnost, se nemůže stát výkonným vůdcem.

Hlavní předpoklady vůdcovství

1. Neochvějná odvaha postavená na znalosti sebe sama a své profese.
2. Sebeovládání.
3. Silný smysl pro spravedlnost a fair-play.
4. Definitivní rozhodnutí.
5. Definitivní plány.
6. Zvyk, dělat víc, než za co jsem placen.
7. Kouzlo osobnosti.
8. Sympatie a porozumění.
9. Pozornost maličkostem.
10. Ochota přijmout plnou odpovědnost.
11. Spolupráce, týmová práce.

Deset hlavních chyb, kterých by se šéf neměl dopustit

1. Neschopnost organizovat do detailu.
2. Neochota pokorně sloužit.
3. Očekávání odměny za své znalosti, místo za jejich využívání.
4. Obavy, že stoupenci budou lepší.
5. Nedostatek obrazotvornosti.
6. Sobectví.
7. Nestřídmost.
8. Neloajálnost.
9. Zneužití autority.
10. Důraz na titul.

Možnosti, které se otvírají

Kde je největší poptávka po vůdčích typech ?

1. Největší poptávka je v politice, lze říct, že je to dokonce naléhavá nutnost.
2. V bankovnictví, které prožívá reformu.
3. V průmyslu. Takový vůdce je napůl veřejným činitelem, jehož povinností je řídit podnik tak, aby nepoškodil žádného jednotlivce, či skupinu.
4. V oblastech práva, medicíny a školství.
5. Pro nutnou změnu práce novinářů.

Kdy a jak žádat o místo

Nejúčinnější prostředky pro kontakty mezi zaměstnanci a zaměstnavateli:

1. Zprostředkovatelny práce.
2. Inzerce v novinách, odborných časopisech a magazínech.
3. Osobní písemné žádosti adresované vybraným podnikům.
4. Žádosti prostřednictvím osobní známosti.
5. Žádost přednesená osobně.

Jak připravit "resumé"

Resumé by mělo obsahovat tyto základní informace:

1. Vzdělání.
2. Praxe (hlavně odborná).
3. Doporučení. (doložte fotokopiemi dopisů od:

4. Vlastní fotografie.
5. Žádejte vždy o konkrétní místo.
6. Uveďte svou kvalifikaci pro práci, o kterou se ucházíte. Podrobně popište důvody, které vás vedou k přesvědčení, že jste pro místo, o které žádáte, náležitě kvalifikováni. Je to nejdůležitější bod vaší žádosti.
7. Navrhněte, že budete pracovat na zkušební dobu. Jste-li si jist svou kvalifikací, zkušební doba je vše co potřebujete. Taková nabídka znamená, že plně důvěřujete svým schopnostem. Dáte najevo, že vaše nabídka se zakládá na:

8. Poznejte svého budoucího zaměstanavatele. Seznamte se podrobně s příslušným oborem činnosti. Ve svém resumé uveďte své znalosti v tomto oboru.

Pamatujte si, že toto resumé musí vzbudit pozornost, je vaším "obchodním zástupcem".

Jak získat místo, po kterém toužíte

1. Rozhodněte se konkrétně, jaký druh práce chcete vykonávat. Pokud takové pracovní místo neexistuje, třeba se vám jej podaří vytvořit.
2. Vyberte si společnost (jednotlivce), pro kterého chcete pracovat.
3. Prozkoumejte možnosti pojištění, kádrové politiky a postupu u svého budoucího zaměstnavatele.
4. Rozborem sebe sama, svého nadání a schopností posuďte, co můžete nabídnout. Potom si rozmyslete, jakými způsoby a prostředky můžete své nabídce dostát.
5. Nemyslete na to, zda jsou či nejsou pracovní příležitosti. Soustřeďte se na to, co můžete nabídnout vy.
6. Jakmile vymyslíte pevný plán, s pomocí někoho zkušenějšího jej sepište, přehledně, do detailů.
7. Dejte ho do rukou správnému člověku a ten už udělá ostatní. Každá firma hledá lidi, kteří jí mohou poskytnout něco hodnotného (nápady, služby, "styky"). Každá firma poskytne uplatnění tomu, kdo bude pro ni přínosem.

Mají-li být osobní služby prodány skutečně výhodně, musí člověk přijmout za své krédo zásadu "KKS":

Kvalita plus kvantita plus patřičný styl rovná se perfektní nabídka a prodej služeb

a) Kvalitu služeb je třeba interpretovat jako návyk vykonávat každou jednotlivost související s vaší funkcí co nejefektivněji a směřovat přitom k naprosté dokonalosti.

b) Kvantitě služeb je třeba rozumět tak, že kdykoli poskytujeme všechny služby, jichž jsme schopni, s cílem zvýšit objem poskytovaných služeb v souladu s růstem vašich schopností díky praxi a zkušenostem. Znovu zdůrazňujeme, že se tento postoj musí pro vás stát zvykem.

c) Stylem služeb máme na mysli příjemné a sympatické vystupování, ustavičně podněcující spolupráci s kolegy a spolupracovníky.

Hlavní příčiny neúspěchu

1. Nepříznivé zděděné dispozice.
2. Nejasně definovaný životní cíl.
3. Nedostatek ctižádosti pozvednout se nad průměr.
4. Nedostatečné vzdělání.
5. Nedostatek sebekázně.
6. Chatrné zdraví.
7. Špatný vliv prostředí v dětství.
8. Otálení.
9. Nedostatek vytrvalosti.
10. Negativní osobnost.
11. Nezvladatelný pohlavní pud.
12. Nekontrolovatelná touha získat něco za nic.
13. Nerozhodnost.
14. Šest druhů strachu. (viz kapitola patnáct)
15. Špatný výběr životního partnera.
16. Přehnaná opatrnost.
17. Špatný výběr obchodních partnerů.
18. Pověra a předsudek.
19. Nevhodná volba povolání.
20. Rozptýlenost.
21. Rozhazování peněz.
22. Nedostatek entuziasmu.
23. Nesnášenlivost.
24. Nestřídmost.
25. Neschopnost spolupracovat.
26. Moc nezískaná vlastním úsilím.
27. Vědomá nepoctivost.
28. Sobectví a marnivost.
29. "Myslet" místo "vědět".
30. Nedostatek kapitálu.
31. ... a jakékoli další ...

Velmi důležitým požadavkem pro člověka toužícího po penězích je znalost své vlastní ceny !!!

Kapitola 8: ROZHODNOST

ÚSPĚCH MLUVÍ SÁM ZA SEBE NEÚSPĚCH NELZE NIČÍM OMLOUVAT

Rozbor neúspěchu více než 25-tisíc mužů a žen provedený ve Spojených státech prokázal, že na jednom z prvních míst žebříčku hlavních příčin neúspěchu figurovala nerozhodnost.

Analýza několika set milionářů prokázala, že všichni do jednoho se uměli pohotově rozhodovat a svá rozhodnutí měnit jen uvážlivě, pokud je vůbec měnili.

Kapitola 9: VYTRVALOST

Základem vytrvalosti je silná vůle, která spolu s touhou, jsou-li spojeny ve správné kombinaci, tvoří nepřemožitelné spojení.

Vytrvalosti se lze naučit

Vytrvalost je stav mysli, proto ji lze rozvíjet. Jako ostatní stavy je i vytrvalost podmíněna konkrétními příčinami, k nimž patří:

Bojíte-li se kritiky

Strach z kritiky okolí, příbuzných či známých v případě vašeho neúspěchu je velmi často silnější než touha po úspěchu.

Jak získat vytrvalost

Existují čtyři jednoduché zásady přispívající k návyku vytrvalosti. Nevyžadují žádnou mimořádnou inteligenci, žádné zvláštní vzdělání a poměrně málo času a úsilí. Jsou to:

1. Jasně stanovený cíl a touha po jeho dosažení.
2. Konkrétní plán, který je systematicky plněn.
3. Mysl pevně uzavřená všem negativním a odrazujícím vlivům.
4. Přátelství s lidmi, kteří vás dokáží povzbudit a podpořit, abyste neustoupili od svých plánů.

Tyto čtyři body jsou pro úspěch v životě nezbytné. Měly by se stát vaším každodenním zvykem.

Kapitola 10: SÍLA MOZKOVÉHO TRUSTU

Jaké zdroje nám pomohou získat sílu k dosažení úspěchu:

Výhody vycházející ze správně zvoleného "mozkového trustu":

1. Ekonomické - každý, kdo využívá rad, konzultací a spolupráce skupiny lidí, kteří ochotně poskytnou upřímnou pomoc v duchu vzájemného souladu, z toho může (a měl by) ekonomicky těžit. Tato forma kooperace byla základem téměř každého velkého bohatství.

2. Psychologické - jsou mnohem méně pochopitelné, než výhody ekonomické. Spojením většího množství myslí se vytváří neviditelná síla, kterou lze nazvat "novou myslí". Lidské myšlení vytváří energii, jejíž část je v podstatě duchovní. Jsou-li myšlenky dvou lidí v souladu, duchovní jednotky energie každé mysli vytvářejí spříznění, tedy onen "duchovní aspekt" mozkového trustu.

Kapitola 11: TAJEMSTVÍ SEXUÁLNÍ TRANSMUTACE

Štěstí je dělat, nikoliv vlastnit

Slovo "transmutace" znamená "přeměnu jednoho prvku nebo formy energie v jinou".

Pohlavní pud v sobě skrývá tři konstruktivní možnosti. Jsou to:

Sexuální transmutace je jednoduchá a snadno vysvětlitelná. Znamená přepnutí mysli od myšlenek fyzického rázu k myšlenkám nějaké jiné povahy.

Pohlavní žádost je nejmocnější lidskou touhou. Lidé hnaní touto touhou projevují intenzivní obrazotvornost, odvahu, sílu vůle, vytrvalost a tvořivou schopnost jindy u nich nepředstavitelnou.

Podněty, které stimulují mysl

Kapitola 12: PODVĚDOMÍ

Podvědomá mysl je část vědomí, ve kterém je každé myšlenkové hnutí pronikající některým z pěti smyslů do vědomé mysli kvalifikováno a zaznamenáno a odkud mohou být myšlenky vyvolány nebo vyzvednuty jako informace z kartotéky.

Podvědomá mysl ukládá myšlenky a vjemy bez ohledu na jejich povahu. Můžete do ní cílevědomě vložit jakoukoli myšlenku či záměr, které si přejete proměnit v hmotné statky. Podvědomí jedná především podle dominantních tužeb spojených s emocionálními city, například vírou.

Hlavní kladné emoce

Hlavní záporné emoce

Kapitola 13: MOZEK

Každý mozek, stejně jako radiový přijímač je schopen vysílat, respektive přijímat myšlenky, vysílané jinými mozky. Tuto činnost "zprostředkovává" právě podvědomí, ze kterého jsou "vysílány" myšlenkové vibrace. Naopak "přijímačem", který zachycuje myšlenkovou energii je tvořivá imaginace.

Všichni jsme řízeni silami, které jsou nepostřehnutelné a nepostižitelné.

Kapitola 14: ŠESTÝ SMYSL

Na horních příčkách žebříku není nikdy tlačenice.

Šestý smysl tvoří tu součást podvědomí, na niž jsme se odkazovali jako na tvořivou imaginaci. Šestý smysl se dá pochopit pouze meditací a postupným rozvojem vnitřních myšlenkových pochodů.

Až vám zásady popsané v této knize přejdou do krve, bude připraveni přijmout za pravdu něco, co by vám jinak mohlo připadat neuvěřitelné, a to:

Pomocí šestého smyslu budete včas varováni před hrozícím nebezpečím, kterému byste se měli vyhnout, a včas vyrozuměni o příležitosti, které byste se měli chopit.

Kapitola 15: Šest démonů strachu

Snít o bohatství může každý a také si o něm většina lidí nechává zdát, ale jen málokteří vědí, že pouze jasný plán a velká touha po bohatství jsou jedinými spolehlivými prostředky k jeho získání.

Nerozhodnost je semeništěm strachu! Pamatujte si to! Nerozhodnost krystalizuje v pochyby, spojuje se s nimi a mění se v strach! Toto "spojování" začíná nenápadně. To je jeden z důvodů, proč jsou tito tři nepřátelé tak zákeřní. Klíčí a rostou, aniž bychom jejich přítomnost vůbec pozorovali.

Základní druhy strachu

Strach není ničím jiným než stavem mysli !!!

Příznaky strachu

Vaše mysl je vaším duchovním statkem!

Literatura:

[1] Napoleon Hill: Myšlením k bohatství. PRAGMA, 1990

(c) 1997 Intellectronics


časopis o přírodě, vědě a civilizaci